Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.1.2013

Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent under januari–september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi omkring 989 PJ totalt under januari–september 2012, vilket var 5 procent mindre än under motsvarande period året innan. Andelen förnybar energi av totalförbrukningen av energi ökade i och med att förbrukningen av fossila bränslen minskade och förbrukningen av vatten- och vindkraft ökade. Den totala elförbrukningen upp-gick till 62 TWh, vilket var över en procent mindre än året innan. Minskningen av elförbrukningen berodde på att förbrukningen av el inom industrin minskade med omkring 6 procent. Elförbrukningen vände dock uppåt i september. Koldioxidutsläppen vid energiproduktion och -förbrukning minskade med 12 procent.

Totalförbrukningen av energi, PJ

Totalförbrukningen av energi, PJ

Med träbränslen täcktes nästan en fjärdedel av Finlands totala energiförbrukning. Enligt de preliminära uppgifterna låg totalförbrukningen av träbränslen minskade en procent under januari–september som året innan. Av de enskilda energikällorna minskade kolförbrukningen kvantitativt sett mest, med 23 procent (omkring 27 PJ), och naturgasförbrukningen näst mest, med 20 procent (omkring 20 PJ). Torvförbrukningen minskade med 19 procent. Förbrukningen av vatten- och vindkraft ökade med över 13 PJ, dvs. med 43 procent, vilket berodde på att vattenreserverna var större än i genomsnitt.

Den totala elförbrukningen minskade med över en procent, vilket berodde på att elförbrukningen inom industrin minskade med omkring 6 procent. Den inhemska elproduktionen minskade med 8 procent och samproduktionen av el och värme med 16 procent. Samproduktionen av el och värme minskade med 12 procent i industrins kombianläggningar och med 19 procent i fjärrvärmeverken. Produktionen av kondenskraft minskade med 54 procent, vilket berodde på att den inhemska elproduktionen ersattes med importel särskilt från Norden. Nettoimporten av el från Norden motsvarade 18 procent av den totala elförbrukningen. Elimporten från Ryssland har varit rätt så stabil under tidigare år, men nu har importen minskat till nästan en tredjedel jämfört med tidigare år. Importen av rysk el minskade under januari–september med 64 procent jämfört med motsvarande period året innan. Nettoimporten av el uppgick till 13,2 TWh. Av elförbrukningen i Finland täcktes nästan 24 procent med importerad el.

Importen av olika energiprodukter uppgick till 9,9 miljarder euro under januari–september, vilket var lika mycket som under motsvarande period året innan. Exporten av olika energiprodukter uppgick till 4,7 miljarder euro, vilket var 13 procent mer än under motsvarande period året innan. De största förändringarna i import- och exportvärdena av energiprodukter skedde i stenkol, mellandestillat och gaskondensat. Stenkolslagren uppgick i september till omkring 30 TWh, dvs. över 11 procent mindre än året innan. På motsvarande sätt uppgick torvlagren i slutet av september till omkring 12 TWh, dvs. nästan en tredjedel mindre än året innan.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) I-III/2012* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 241 579 -4 24
Kol 2) 88 262 -23 9
Naturgas 80 674 -20 8
Kärnenergi 3) 177 028 0 18
Netto import av elenergi 4) 47 489 31 5
Vatten- och vindkraft 4) 44 714 43 5
Torv 52 879 -19 5
Träbränslen 231 132 -1 23
Övriga 25 623 -4 3
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 989 380 -5 100
Utrikestrafik 23 145 -13 .
CO2- utsläpp från energisektorn 34 -12 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Energianskaffning och -förbrukning, Statistikcentralen,

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 22.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2012/03/ehk_2012_03_2013-01-22_tie_001_sv.html