Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Energi som ingår i produkter för annan användning än som energi

Energi som ingår i produkter för annan användning än som energi.

Energiförluster

Energiförluster av alla slag (vid utvinning, distribution, lagring, omvandling och avledande värme från slutanvändning).

Fossila bränslen

Med fossila bränslen avses bränslen som har bildats av biomassa och lagrats i marken för miljoner år sedan. Till fossila bränslen hör bl.a. stenkol, brunkol, naturgas och bränslen som förädlats ur råolja. Även torv upptas ofta i internationella klassificeringar bland fossila bränslen, trots att torven är en bränsleform av betydligt yngre datum än de fossila bränslena.

Förnybart avfall

Förnybara avfall.

Hemvistprincipen, territorialprincipen och avstämningsposter

Statistiken över luftutsläpp efter näringsgren som följer förordningen om miljöräkenskaper omfattar också finska medborgares utsläpp från land-, sjö- och lufttransporter samt från finska fiskefartyg utomlands. Från luftutsläppen efter näringsgren avdras utsläppen från utländska medborgares land-, sjö- och lufttransporter inom Finland.

Detta betraktelsesätt med hemvistprincipen är olikt det i inventeringen av växthusgaser, som bara omfattar utsläpp inom Finland oberoende av vilket lands medborgare som orsakar utsläppet (territorialprincipen). Skillnaden mellan inventeringen av växthusgaser och statistiken över luftutsläpp efter näringsgren bokförs för varje utsläppskomponents del i tabellen avstämningsposter.

Tabellen avstämningsposter inkluderar uppgifter om finska medborgares utsläpp från land-, sjö- och lufttransporter och finska fiskefartygs utsläpp utomlands samt utländska medborgares utsläpp från land-, sjö- och lufttransporter inom Finland.

Härledda gaser

Tillverkade gaser exkl. biogas.

Icke förnybart avfall

Icke förnybara avfall.

Naturlig energi

Tillförsel av förnybara och icke förnybara naturlig energi.

Stenkol

Stenkol är fast organiskt fossilt bränsle med ett effektivt värmevärde på över 24 MJ/kg i askfritt ämne. Stenkolskvaliteterna klassificeras huvudsakligen på basis av avdunstande ämnen och värmevärdet. Till stenkol räknas inte metallurgiskt stenkol eller därav framställd koks.

Torv

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:

 • Frästorv (2110)
 • Stycketorv (2120)
 • Torvpelletar och -briketter (2130).

Träbaserade bränslen

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:

 • Vedträn, långved och småved (3111)
 • Helträds- eller slanflis (3112)
 • Flis eller kross av hyggesrester (3113)
 • Bark (3121)
 • Sågspån, kutterspån o.a. spån (3122)
 • Flis eller kross av trärester (3123)
 • Trärestprodukter från industrin, ospecificerade (3128)
 • Övriga restprodukter av trä (3129)
 • Avlutar från träförädlingsindustrin (3130)
 • Övriga bi- och avfallsprodukter från träförädlingsindustrin (3140)
 • Återvinningsträ (3150)
 • Träpelletar och -briketter (3160).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/kas_sv.html