Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.6.2018

Yhä useampi peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoulun oppilaista 17,5 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2017. Tehostettua tukea sai 54 300 eli 9,7 prosenttia peruskoulun oppilaista ja erityistä tukea 43 100 eli 7,7 prosenttia peruskoulun oppilaista. Tehostetun tuen oppilaiden osuus kasvoi edellisvuodesta 0,8 prosenttiyksikköä ja erityisen tuen oppilaiden osuus 0,3 prosenttiyksikköä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2017,% 1)

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2017,% 1)
1) Ennen vuotta 2011 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

Tehostetun tuen oppilaista poikia oli 64 prosenttia ja tyttöjä 36 prosenttia. Erityistä tukea saaneista poikia oli 71 ja tyttöjä 29 prosenttia. Syksyllä 2017 oppilaita peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetuksessa oli 556 700, joista poikia 51 prosenttia ja tyttöjä 49 prosenttia.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Peruskoulun erityisopetustilasto sisältää tietoja enimmäkseen tehostetusta ja erityisestä tuesta. Lisäksi tilastossa on tietoa yleisenä tukena järjestetystä osa-aikaisesta erityisopetuksesta.

Erityisopetustilastoon liittyvät tietokantataulut ja esi- ja peruskouluopetustilaston tietokantataulut mahdollistavat oppilaiden saaman tuen tarkastelun esimerkiksi alueittain ja opetuksen toteutuspaikan mukaan. Tietoja ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta on koottu tämän julkistuksen tekstiosan loppuun sekä liitetaulukkoon 9.

Tehostetun tuen määrä lisääntyy tasaisesti kaikissa Manner-Suomen maakunnissa

Vuonna 2017 tehostettua tukea järjestettiin edellisvuotista useammalle oppilaalle kaikissa muissa maakunnissa paitsi Ahvenanmaalla. Kehitys on ollut samansuuntaista kaikissa Manner-Suomen maakunnissa vuodesta 2011, jolloin otettiin käyttöön valtakunnallinen koulunkäynnin ja oppimisen tuen kolmiportainen järjestelmä. Vuonna 2017 suhteellisesti eniten tehostetun tuen määrä lisääntyi Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus oli suurin Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa ja pienin Kainuussa. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus kaikista oppilaista oli eri maakunnissa 7–11 prosenttia.

Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus maakunnittain 2017, %

Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus maakunnittain 2017, %

Erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus peruskoulun oppilaista vaihteli maakunnittain 4–12 prosentin välillä. Erityistä tukea saaneiden osuus Manner-Suomen maakunnista oli pienin Keski-Pohjanmaalla ja suurin Kymenlaaksossa. Ahvenanmaalla erityistä tukea saaneiden osuus oli 4 prosenttia.

Tehostettua tai erityistä tukea saavien peruskoululaisten osuus vaihtelee maakuntien välillä. Manner-Suomen maakunnista suurin tehostetun ja erityisen tuen saajien yhteenlaskettu osuus löytyi Kymenlaaksosta, jossa tehostettua tai erityistä tukea sai 23 prosenttia oppilaista. Pienimmät tuen saajien yhteenlasketut osuudet olivat Lapissa, Kainuussa ja Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla, kaikissa alle 15 prosenttia.

Erityiskoulussa kokonaan opetuksensa saavien osuus pienenee

Erityistä tukea saaneista oppilaista 9,5 prosentilla opetus annettiin kokonaan erityiskoulun eritysryhmässä syksyllä 2017. Kokonaan erityiskoulun erityisryhmässä opetuksensa saavien osuus on pienentynyt vuosittain; vuonna 2011 osuus oli 13 prosenttia, vuonna 2014 se oli 12 prosenttia, ja vuonna 2016 10 prosenttia. Muun kuin erityiskoulun erityisryhmässä kokonaan opetuksensa saavien osuus on pysynyt viime vuodet ennallaan, noin 28 prosentissa.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 37 prosenttia sai opetuksensa kokonaan erityisryhmässä ja 21 prosenttia kokonaan yleisopetuksen ryhmässä. Loput 42 prosenttia sai osan opetuksestaan yleisopetuksen ryhmässä ja osan erityisryhmässä.

Erityisen tuen oppilaista 24 prosentilla oli pidennetty oppivelvollisuus. Pidennetyn oppivelvollisuuden osuudet ovat pienentyneet viime vuosina.

Yleinen oppimäärä yhä yleisempi erityisen tuen oppilailla

Peruskoulun perus- ja lisäopetuksessa erityistä tukea saaneista oppilaista 53 prosenttia opiskeli kaikissa aineissa yleisopetuksen oppimääriä syksyllä 2017. Yleisen oppimäärän mukaisesti opiskelevien osuus on kasvanut vuosittain; vuonna 2011 osuus oli 44 prosenttia, vuonna 2014 se oli 47 prosenttia, ja vuonna 2016 se oli 51 prosenttia.

Vuonna 2017 erityistä tukea saaneista oppilaista 12 prosentilla oli yksilöllistettyjä oppiaineiden oppimääriä yksi, 13 prosentilla kaksi tai kolme ja 17 prosentilla neljä tai enemmän. Toiminta-alueittain erityisen tuen oppilaista opiskeli 5 prosenttia. Opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain, jos oppilaan vaikean vamman tai sairauden vuoksi opetusta ei voida järjestää oppiaineittaisten oppimäärien mukaan.

Kolme neljästä tehostetun tuen oppilaasta sai osa-aikaista erityisopetusta

Tehostettua tukea syksyllä 2017 saaneista oppilaista 74 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 55 prosentilla tukiopetusta ja 38 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja. Erityistä tukea saaneista oppilaista 40 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 36 prosentilla tukiopetusta ja 58 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja.

Peruskoululaisista 22 prosenttia sai osa-aikaista erityisopetusta

Lukuvuonna 2016–2017 osa-aikaista erityisopetusta sai kaikkiaan 120 100 oppilasta, mikä oli 22 prosenttia syksyn 2016 peruskoululaisista. Osuus on laskenut hivenen edellisestä lukuvuodesta.

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2016/2017, %

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2016/2017, %

Syksyllä 2016 osa-aikainen erityisopetus sisältyi 37 100 oppilaan tehostettuun tukeen ja 15 700 oppilaan erityiseen tukeen. Vähennyslaskun avulla voidaan päätellä, että osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2016–2017 saaneista 120 100 oppilaasta noin 67 300 eli 56 prosenttia sai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena.

Ainakin 29 prosenttia peruskoululaisista sai jonkinlaista oppimisen ja koulunkäynnin tukea

Käytettävissä olevien tilastojen mukaan ainakin 29 prosenttia syksyn 2016 peruskoulun oppilaista sai jonkinlaista tukea lukuvuonna 2016–2017. Osuus on pysynyt samana viimeiset neljä vuotta. Tehostettua tukea, erityistä tukea tai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena sai lukuvuonna 2016–2017 yhteensä 157 736 oppilasta.

Yhä useampi ammatillisen koulutuksen opiskelija sai erityisopetusta

Tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista erityisopetusta saaneiden määrä on kasvanut ainakin vuodesta 2004 lähtien, jolloin tilastointi aloitettiin: vuonna 2004 erityisopetusta sai yhteensä 12 500, vuonna 2010 yhteensä 19 300 ja vuonna 2016 yhteensä 25 400 opiskelijaa. Erityisopetusta saaneiden osuus kaikista tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista oli samoina vuosina 5, 7 ja 9 prosenttia.

Vuonna 2016 nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen (oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen) opiskelijoita oli 120 357, joista 19 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Miesopiskelijoista 20 prosenttia ja naisopiskelijoista 18 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Kaiken kaikkiaan erityisopiskelijoista 56 prosenttia oli miehiä.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista suurin osa (86 %) opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskeli 13 prosenttia ja muissa ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa noin prosentti erityisopiskelijoista.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista 84 prosenttia opiskeli samassa ryhmässä (integroituina) muiden opiskelijoiden kanssa.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (287,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tie_001_fi.html