Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.9.2018

Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagades med 1,0 miljarder euro under andra kvartalet

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster minskade med 0,3 miljarder under andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,6 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, försämrades med 1,0 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 0,4 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 0,4 procent från föregående kvartal. Under andra kvartalet 2018 var den offentliga sektorns överskott (nettoutlåning) 1,5 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under andra kvartalet till 15,1 miljarder euro och totalutgifterna till 14,7 miljarder euro. Statens totalinkomster minskade med 2,2 procent från motsvarande kvartal året innan. Ändringarna i samfundsskatten förklarar största delen av minskningen av de totala inkomsterna. Samtidigt minskade de totala utgifterna med 0,4 procent från motsvarande kvartal året innan. Statens överskott, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 0,5 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under andra kvartalet till 12,8 miljarder euro. De minskade med 0,7 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade marknadsproduktionen mest. Av inkomsterna stod de erhållna inkomstskatterna och försäljningen av icke-marknadsprodukter för den största minskningen. Lokalförvaltningens totalutgifter uppgick under andra kvartalet till 12,6 miljarder euro. De ökade med 3,6 procent. Av utgifterna ökade annan insatsförbrukning samt löner och arvoden mest. Lokalförvaltningens överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 525 miljoner euro och var 123 miljoner euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under andra kvartalet till 7,7 miljarder euro och totalutgifterna till 6,7 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,3 miljarder euro, dvs. med 4,1 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,2 miljarder euro, dvs. med 3,7 procent. Av inkomsten ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med omkring 0,1 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan, och uppgick till 1,0 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under andra kvartalet till 4,6 miljarder euro. Inkomsterna minskade med 5,9 procent från motsvarande kvartal året innan. Utgifterna minskade till följd av arbetsgivares lägre socialskyddsavgiftsprocent samt lägre transfereringar från staten jämfört med året innan. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,7 miljarder euro och minskningen från motsvarande kvartal året innan var 1,8 procent. Övriga socialskyddsfonders underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 62 miljoner euro under andra kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statsförvaltningens totala inkomster minskade med 0,1 procent från föregående kvartal. Statsförvaltningens totala utgifter ökade med 0,4 procent från föregående kvartal

Lokalförvaltningens totala inkomster minskade med 0,8 procent från föregående kvartal och Lokalförvaltningens totala utgifter var för sin del oförändrade under andra kvartalet.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 1,5 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna med 0,7 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster minskade med 1,9 procent från föregående kvartal och utgifterna ökade med 0,5 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 14.9.2018. Uppgifterna revideras nästa gång 20.12.2018.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (415,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2018/02/jtume_2018_02_2018-09-21_tie_001_sv.html