Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.11.2011

Konsumenternas förtroende försvagades inte längre i november

Försvagningen av konsumenternas förtroende för ekonomin, som började på våren, avstannade i november. Konsumenternas förtroendeindikator var i november 1,5, då den i oktober var 1,3 och i september 2,3. I november i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 20,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är 13,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–18 november 1 376 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var i november så gott som oförändrade jämfört med föregående månad. Konsumenternas förväntningar på den allmänna ekonomiska utvecklingen, dvs. Finlands ekonomi, och arbetslösheten var dystra. Bedömningarna av den egna ekonomin var också svaga i november, men man trodde starkt på sina egna möjligheter att spara.

I november oroade sig sysselsatta konsumenter också något för att själva råka ut för arbetslöshet. Dessutom ansåg konsumenterna i november att det är klart mer fördelaktigt att spara jämfört med att köpa kapitalvaror och i synnerhet jämfört med att ta lån.

I november trodde bara 15 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 47 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i november i fjol mycket optimistiska 47 och 13 procent. I november litade 24 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 28 och 12 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I november litade bara 11 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året, medan 60 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 36 och 25 procent.

I november antog 13 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan fler, dvs. 16 procent, bedömde att risken ökat. För ett år sedan var dessa andelar 20 och 14 procent. I november uppskattade 49 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet var oförändrad och 22 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I november förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,2 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Av konsumenterna bedömde 65 procent i november att tidpunkten att spara är god. Av hushållen hade 67 procent sparat och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I november ansåg 46 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån Motsvarande andel för ett år sedan var 68 procent. I november planerade färre än i genomsnitt, dvs. 11 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 37 procent i november att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 49 procent. Konsumtionsplanerna var återhållsamma i november, men många hushåll planerade att använda pengar t.ex. till att resa eller skaffa hemelektronik under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. Motsvarande andelar var i november i fjol 18 och 8 procent.

Populationen i konsumentbarometern består av omkring 4,1 miljoner personer och 2,5 miljoner hushåll i Finland. Undersökningens urvalsstorlek är 2 200 personer varje månad. I november var bortfallet av svar 37,5 procent. Bortfallet av svar omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2010 10/2011 11/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,1 22,9 -6,5 20,8 1,3 1,5 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,0 14,1 2,3 8,9 5,6 5,4 --
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,7 52,2 10,9 51,7 46,5 46,4 +
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,8 25,3 -27,1 17,2 -19,7 -18,9 --
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 0,9 27,6 -51,1 5,3 -27,4 -26,7 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,0 7,6 -18,8 5,9 -1,7 -1,3 -
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,8 3,3 3,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,7 41,8 -14,2 24,6 2,8 1,7 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,5 36,8 -19,6 21,0 17,9 19,5 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,8 42,0 -47,1 23,4 -1,8 -3,4 --

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “Utsikter”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras senare på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2011, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Tara Junes (09) 1734 3484, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (477,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/11/kbar_2011_11_2011-11-28_tie_001_sv.html