Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.1.2022

Konsumenternas förtroende medelmåttigt i januari

Nettotalet i konsumenternas förtroendeindikator var i januari -1,7, då det i december var -3,5 och i november 1,2. I januari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -0,9. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 januari av 962 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var förväntningarna på den egna ekonomin om ett år mycket ljusa i januari. Synen på den egna ekonomin i nuläget var också positiv och det fanns också rätt många planer på att köpa varaktiga konsumtionsvaror. Däremot var förväntningarna på Finlands ekonomi rätt svaga i januari.

Jämfört med december försvagades synen på Finlands framtida ekonomiska situation bara något i januari. De övriga tre delfaktorerna förstärktes. Jämfört med januari i fjol avtog förväntningarna på Finlands ekonomi tydligare, medan övriga delfaktorer förbättrades något eller var oförändrade.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Också konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslöshetssituationen i Finland försvagades i januari, men var ändå på långtidsmedelnivån. Samtidigt ökade de sysselsattas, dvs. löntagarnas och företagarnas, upplevda risk för arbetslöshet eller permittering något för deras egen del. I januari var konsumenternas bedömningar och förväntningar på inflationen ungefär oförändrade och klart högre än långtidsmedelvärdet.

I januari uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen fortfarande är utmärkt. Tidpunkten ansågs fortsättningsvis vara relativt gynnsam för att spara, relativt bra också för att ta lån, men dålig för att köpa kapitalvaror. Man uppskattade att det finns rätt många möjligheter att spara under de kommande månaderna.

I januari hade konsumenterna åter avsevärt många planer på att köpa eller bygga bostad. Dessutom planerade många att renovera hemmet. Väldigt många funderade också på att köpa bil under det följande året. Och liksom under de senaste månaderna var intresset för att ta lån mycket stort i januari.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I januari var förtroendet för ekonomin som vanligt klart starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 4,7). Svagast var förtroendet den här gången i Västra Finland (-5,6). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska i januari (9,0). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var arbetslösa (-10,2).

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (417,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2022/01/kbar_2022_01_2022-01-27_tie_001_sv.html