Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.4.2011

Vuoden 2009 kasvihuonekaasupäästöt lähes 7 prosenttia alle Kioton pöytäkirjan tavoitetason

Kasvihuonekaasupäästöjä syntyi vuonna 2009 66,3 miljoona hiilidioksiditonnia vastaava määrä (t CO2-ekv.). Talouden taantuma heijastui vuoden 2009 kasvihuonekaasupäästöihin usealla sektorilla. Edelliseen vuoteen verrattuna päästöt vähentyivät 5,8 prosenttia. Merkittävimmin pienenivät teollisuuden energiankäytön päästöt (23 %). Tieto perustuu Tilastokeskuksen YK:n ilmastosopimukselle 15.4.2011 lähettämään inventaarioon. Tietoa päästökehityksestä Suomessa ja muissa maissa sekä päästöihin vaikuttavista tekijöistä löytyy 28.4.2011 julkistetusta raportista Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2009 . Raportti sisältää tietoa myös Kioton pöytäkirjan velvoitteen seurannasta sekä toimialoittaisista päästöistä ja kansainvälisistä ilmastoneuvotteluista.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain

Energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt laskivat lähes 4 prosenttia vuodesta 2008. Teollisuuden energiakäyttö väheni taantuman myötä ja päästöt pienenivät 23 prosenttia. Sähkön- ja kaukolämmöntuotannon päästöt kuitenkin kasvoivat 5 prosenttia hiilen käytön lisäännyttyä sähkön erillistuotannossa. Taantuma näkyi myös liikenteen päästöjen pienenemisenä. Liikenteen päästöjen 5 prosentin laskuun vaikutti lisäksi biopolttonesteiden käyttö.

Teollisuuden prosessipäästöt vuonna 2009 vähenivät reilulla neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna muun muassa teräksen, sementin ja kalkin tuotannon supistuttua taantuman myötä. Typpihapon valmistuksen päästöjen vähenemiseen vaikutti pääasiassa vuonna 2009 käyttöön otettu uusi päästövähennysmenetelmä.

Maatalouden päästöt ovat vähentyneet 14 prosenttia vuodesta 1990. Vuoteen 2008 verrattuna laskua oli noin 3,5 prosenttia. Päästöjen pienenemiseen ovat vaikuttaneet typpilannoituksen vähentyminen, kotieläinten määrien lasku ja tehostunut lannankäsittely.

Jätesektorilla taantuma vaikutti sekä yhdyskuntajätteen että teollisuuden tuottamiin jätemääriin. Jätesektorin 4 prosentin päästöjen laskuun vaikutti kuitenkin merkittävästi jätteenpolton lisääntyminen.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt pois lukien maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektori (ks. taulukko alla). Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä

Vuosi Energia Teollisuusprosessit Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö Maatalous Jätteiden käsittely Päästöt
yhteensä
ilman
LULUCF-
luokkaa
Energia- teollisuus Teollisuus ja rakentaminen Kotimaan liikenne Muu energia 1) Teollisuus- prosessit (pl. F-kaasut) F-kaasut
1990 19,19 13,36 12,76 9,18 4,98 0,09 0,18 6,66 3,97 70,36
1991 18,96 12,83 12,40 8,85 4,61 0,07 0,17 6,27 4,01 68,17
1992 18,73 12,30 12,32 8,97 4,35 0,04 0,16 5,86 4,03 66,75
1993 21,47 12,41 11,85 8,55 4,43 0,03 0,15 5,94 4,02 68,86
1994 26,40 12,70 12,20 8,22 4,60 0,04 0,15 5,97 3,97 74,24
1995 24,12 12,14 11,99 7,78 4,54 0,10 0,14 6,05 3,91 70,78
1996 29,83 12,00 11,98 7,92 4,72 0,15 0,14 5,96 3,82 76,51
1997 27,44 12,27 12,55 7,87 4,93 0,24 0,14 5,97 3,72 75,13
1998 24,18 11,94 12,70 8,14 4,87 0,30 0,14 5,85 3,55 71,67
1999 23,66 11,92 12,94 7,86 4,96 0,37 0,14 5,76 3,48 71,08
2000 22,12 11,94 12,84 7,49 4,98 0,54 0,12 5,85 3,27 69,16
2001 27,51 11,48 12,96 7,73 4,96 0,70 0,12 5,78 3,14 74,38
2002 30,26 11,17 13,16 7,66 4,89 0,51 0,11 5,83 2,92 76,52
2003 37,21 11,54 13,34 7,60 5,20 0,70 0,10 5,84 2,75 84,28
2004 32,97 11,63 13,69 7,28 5,48 0,73 0,11 5,77 2,61 80,27
2005 21,93 11,33 13,71 6,98 5,33 0,90 0,11 5,78 2,40 68,48
2006 32,88 11,62 13,90 6,79 5,39 0,79 0,10 5,79 2,46 79,71
2007 30,83 11,46 14,26 6,62 5,77 0,94 0,10 5,80 2,37 78,14
2008 24,25 10,80 13,60 6,41 6,04 1,03 0,09 5,93 2,28 70,42
2009 25,43 8,32 12,92 6,44 4,31 0,93 0,07 5,72 2,19 66,34
1) Muu energia sisältää alaluokat rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous, muu polttoainekäyttö ja polttoaineiden haihtumapäästöt

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektori on Suomessa nettonielu eli poistumat ilmakehästä ovat suuremmat kuin päästöt ilmakehään. Nettonielu kasvoi edellisestä vuodesta huomattavasti 40,7 miljoonaan tonniin CO2-ekv. Suurin hiilinielu on puuston nettokasvu. Metsien kasvu on lisääntynyt Suomessa tasaisesti vuodesta 1990 lähtien. Hakkuumäärät sen sijaan ovat vaihdelleet vuosittaisen markkinatilanteen ja kysynnän mukaan. Vuonna 2009 markkinahakkuut romahtivat viidenneksen edellisvuodesta, 41 miljoonaan kuutiometriin, mikä kasvatti puuston nettonielun yli 49 miljoonaan tonniin CO2-ekv. Merkittävimmät päästölähteet vuonna 2009 sektorilla olivat ojitettujen turvemaiden maaperäpäästöt (yhteensä 15,4 milj. t CO2-ekv.). Kivennäismaat sen sijaan sitoivat hiiltä maaperään yhteensä 6,7 milj. t CO2-ekv. Maaperän hiilivarastojen muutosten arviointi sisältää suuria epävarmuuksia.

LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat Suomessa. Päästöt ja poistumat miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä (neg. luku tarkoittaa poistumaa, pos. päästöä)

Vuosi Metsämaa Maatalousmaa Ruohikkoalueet Kosteikot Puutuotteet Maankäyttö,
maankäytön
muutos ja
metsätalous
(LULUCF)
1990 -21,19 5,45 0,57 1,08 -0,95 -15,04
1991 -35,83 4,82 0,55 1,09 0,31 -29,07
1992 -29,13 4,60 0,51 1,14 -0,22 -23,10
1993 -27,24 4,82 0,50 1,16 -0,09 -20,86
1994 -19,11 4,73 0,51 1,19 -0,76 -13,44
1995 -19,12 5,00 0,49 1,21 -0,87 -13,29
1996 -28,40 5,06 0,47 1,24 -1,05 -22,68
1997 -23,49 5,09 0,44 1,27 -2,12 -18,81
1998 -21,97 5,10 0,42 1,31 -1,77 -16,91
1999 -24,53 5,07 0,43 1,32 -2,04 -19,75
2000 -26,41 4,99 0,40 1,35 -1,27 -20,94
2001 -30,89 5,09 0,42 1,35 -0,31 -24,35
2002 -31,12 5,18 0,42 1,32 -0,44 -24,64
2003 -30,99 5,16 0,41 1,31 -0,89 -24,99
2004 -31,21 5,30 0,42 1,37 -0,83 -24,94
2005 -34,55 5,48 0,40 1,35 -0,34 -27,66
2006 -38,25 5,72 0,42 1,34 -0,45 -31,22
2007 -29,35 5,94 0,46 1,35 -1,73 -23,34
2008 -34,83 6,26 0,51 1,36 -0,31 -27,01
2009 -47,19 6,55 0,50 1,30 -1,71 -40,56

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (423,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.04.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2009/khki_2009_2011-04-28_tie_001_fi.html