Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.5.2013

Finlands växthusgasutsläpp på lägsta nivå sedan 1990

År 2012 uppgick de totala preliminära utsläppen till 61,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter (t CO2 -ekv.). Utsläppen för år 2012 minskade med omkring 8 procent (6 miljoner t CO2-ekv.) jämfört med år 2011. Inom energisektorn minskade utsläppen med omkring 9 procent. Minskningen berodde huvudsakligen på att förbrukningen av kol och torv sjönk och på att nettoimporten av elektricitet steg.

Statistikcentralen publicerar preliminära sektorvisa uppgifter om växthusgasutsläpp för år 2012 uppdelade i utsläpp inom och utanför utsläppshandeln. De preliminära utsläppen för år 2012 har beräknats på grov nivå och kommer att revideras fram till den egentliga utsläppsberäkningen som sänds till Klimatkonventionen före 15.4.2014. Dessutom har Statistikcentralen uppskattat regionala utsläppssiffror för sektorer utanför utsläppshandeln för åren 2010–2011 enligt den kommun där de har producerats.

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor åren 1990–2012. Uppgifterna för år 2012 är preliminära

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor åren 1990–2012. Uppgifterna för år 2012 är preliminära

De utsläpp som omfattas av utsläppshandel minskade totalt med omkring 16 procent år 2012 jämfört med året innan. Inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln (bl.a. användning av bränslen vid uppvärmning av byggnader och i trafiken samt lantbruk och avfallshantering) var utsläppsminskningen något under en procent.

Uppföljningen av beslutet om bördefördelning, som ingår i EU:s klimat- och energipaket, kräver i fortsättningen att utsläppsuppgifterna uppdelas i utsläpp inom utsläppshandel och utsläpp utanför utsläppshandeln. I beslutet om bördefördelning har för sektorer utanför utsläppshandeln avtalats om åtaganden att begränsa utsläpp under åren 2013–2020 jämfört med utsläppen för år 2005. Detta åtagande om utsläppsminskning är för Finlands del 16 procent fram till år 2020. Mellan åren 2013 och 2020 ska utsläppen vara i enlighet med målriktlinjen eller lägre. Målriktlinjen är linjär och dess startpunkt är genomsnittet av utsläppen utanför sektorn för utsläppshandeln under åren 2008–2010 och slutpunkt utsläppsminskningsmålet år 2020. Utsläppen utanför utsläppshandeln beräknas som skillnaden mellan kontrollerade totalutsläpp och verifierade utsläpp inom utsläppshandelssektorn. De verifierade utsläppen inom utsläppshandelssektorn publiceras av Energimarknadsverket.

Växthusgasutsläpp och -upptag fördelat på utsläpp inom och utanför utsläppshandeln åren 2005 och 2008–2012 (milj. ton CO2-ekv.)

  2005 2008 2009 2010 2011 2012 3) Förändring,
2011 - 2012
Utsläppen exkl. LULUCF-sektorn 68,7 70,2 66,1 74,5 67,0 61,4 -5,7
  Utsläppshandelssektorn 1) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 29,5 -5,6
  Sektorn utanför utsläppshandeln 35,6 34,0 31,7 33,2 31,9 31,9 -0,1
LULUCF-sektorn 2) -29,9 -29,6 -39,3 -24,6 -24,6 -24,8 -0,2
1) Energimarknadsverket (EMV)
2) Sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) ingår inte i utsläppshandeln och omfattas inte av förpliktelserna om utsläppsminskning i beslutet om bördefördelning
(negativa tal avser upptag)
3) Preliminär uppgift

Växthusgasutsläpp och -upptag efter sektor fördelat på utsläpp inom och utanför utsläppshandeln åren 2005 och 2008–2012 (milj. t CO2-ekv.)

  2005 2008 2009 2010 2011 2012 4) Förändring, 2011–2012
Utsläppen exkl. LULUCF-sektorn 68,7 70,2 66,1 74,5 67,0 61,4 -5,7
Utsläppshandeln 1) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 29,5 -5,6
  Energi 29,5 31,8 30,8 37,3 31,0 26,0 -5,0
  Industriprocesser 3,6 4,3 3,4 4,0 4,0 3,5 -0,5
  Tillverkning och användning av mineralprodukter 1,1 1,2 0,8 1,0 1,1 0,9 0,2
  Kemisk industri 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0
  Metallindustri 2,4 2,5 1,9 2,4 2,3 2,0 -0,3
  Skillnad mellan utsläppsregistret och inventering 2) 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1    
Utanför utsläppshandeln 35,6 34,0 31,7 33,2 31,9 31,9 -0,1
  Energi 24,5 23,0 21,9 23,3 22,4 22,5 0,1
  Övriga exkl. trafik 10,8 9,4 9,0 9,8 9,2 9,5 0,3
  Trafik 13,7 13,6 12,9 13,4 13,2 13,0 -0,3
  Industriprocessert 2,8 2,9 2,0 1,7 1,6 1,5 -0,1
  Tillverkning och användning av mineralprodukter 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0
  Kemisk industri 1,7 1,7 0,9 0,3 0,3 0,3 0,0
  Metallindustri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
  Användning av F-gaser 0,9 1,1 0,9 1,2 1,1 1,0 -0,1
  Användning av lösningsmedel och övriga produkter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
  Lantbruk 5,8 5,9 5,8 6,0 5,9 5,8 -0,1
  Husdjurens matsmältning 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0
  Gödselhantering 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0
  Odlingsmark 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 -0,1
  Avfallshantering 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 0,0
  Avstjälpningsplatser 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 0,0
  Rening av avloppsvatten 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0
  Kompostering 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
  Skillnad mellan utsläppsregistret och inventering 2) 0,0 -0,1 -0,2 0,0 -0,1    
LULUCF-sektorn 3) -29,9 -29,6 -39,3 -24,6 -24,6 -24,8 -0,2
  Skogsmark -40,2 -40,1 -50,8 -35,7 -36,0 -36,2 -0,2
  Jordbruksmark 6,3 6,2 6,1 6,4 6,8 6,8 0
  Betesmark 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0
  Våtmark 1,7 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 0
  Bebyggd mark 2,1 1,9 1,6 1,7 1,5 1,5 0
  Träprodukter -0,3 0,1 1,6 0,6 0,7 0,7 0
1) Energimarknadsverket (EMV)
2) Skillnaden mellan Energimarknadsverkets och växthusgasinventeringens uppgifter om totala utsläpp inom den utsläppshandlande sektorn beror på metods- och definitionsskillnader
3) Sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) ingår inte i utsläppshandeln och omfattas inte av förpliktelserna om utsläppsminskning i beslutet om bördefördelning
(negativa tal avser upptag)
4) Preliminär uppgift. Gällande de undersektorer om vilka preliminära uppgifter för år 2012 inte fanns att tillgå användes uppgifter för år 2011. Då har förändringarna i utsläpp angetts som noll (0)
(symboliseringen 0,0 betyder att strorhetens talvärde är mindre än 0,05)

Mera information om de preliminära sektorvisa utsläppen och beräkningsmetoderna finns i Statistikcentralens rapport Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2011 (ung. Utsläpp av växthusgaser i Finland åren 1990–2011)

Regionala utsläppsuppgifter

Statistikcentralens kalkyler har gjorts ur en s.k. regionbaserad synvinkel för åren 2010 och 2011, dvs. utsläppen har allokerats på de regioner där de har producerats. Uppgifterna har beräknats enligt metoder som överensstämmer med inventeringen av växthusgasutsläpp genom att allokera utsläppen på regionerna på basis av kommunvisa aktivitetsuppgifter. Utsläppen har beräknats separat för energisektorn, trafiken, industriprocesserna (inkl. användning av lösningsmedel och övriga produkter), lantbruket och avfallssektorn. I beräkningarna ingår inte sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. På kommunnivå offentliggör Statistikcentralen de numeriska utsläppsuppgifterna endast för sektorer utanför utsläppshandeln. Utsläppsuppgifterna finns att tillgå i databastabellen . Av sekretesskäl offentliggörs inte motsvarande numeriska uppgifter för sektorn för utsläppshandel.

Närmare uppgifter om beräkningsmetoderna för de regionala utsläppen finns i kvalitetsbeskrivningen och metodbeskrivningen . Beräkningsmetoden för de regionala utsläppen vidareutvecklas.

A) Energirelaterade växthusgasutsläpp och växthusgasutsläpp från industriprocesser efter kommun år 2011 (1000 t CO2- ekv), B) Växthusgasutsläpp från trafiken efter kommun år 2011 (1000 t CO2-ekv.)

A) Energirelaterade växthusgasutsläpp och växthusgasutsläpp från industriprocesser efter kommun år 2011 (1000 t CO2- ekv), B) Växthusgasutsläpp från trafiken efter kommun år 2011 (1000 t CO2-ekv.)

C) Växthusgasutsläpp från lantbruket efter kommun år 2011 (1000 t CO2-ekv.), D) Växthusgasutsläpp från avfallssektorn efter kommun år 2011 (1000 t CO2-ekv.)

C) Växthusgasutsläpp från lantbruket efter kommun år 2011 (1000 t CO2-ekv.), D) Växthusgasutsläpp från avfallssektorn efter kommun år 2011 (1000 t CO2-ekv.)

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 09 1734 2937, Timo Kareinen 09 1734 3563, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (374,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2012/khki_2012_2013-05-16_tie_001_sv.html