Finlands officiella statistik

Växthusgaser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utsläppen av växthusgaser minskade 2020, de internationella åtagandena för 2013 - 2020 kan fullgöras
16.12.2021
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter är de totala växthusgasutsläppen 48,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2020. Utsläppen minskade med 9 procent jämfört med året innan. Till minskningen av utsläppen bidrog den varma vintern, förändringarna i elproduktionsstrukturen under den senaste tiden samt nedgången i trafikarbetet. Särskilt minskningen av avverkningarna från året innan gjorde att nettosänkan inom sektorn LULUCF, dvs. markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, ökade. Nettosänkan uppgick till -17,2 miljoner ton CO2ekv. Utsläpp och upptag inom LULUCF-sektorn har inte räknats med i ovan beskrivna totala utsläpp. På basis av de uppgifter som hittills tagits fram håller Finland på att fullgöra sina åtaganden om utsläppsminskning för hela perioden 2013 - 2020 enligt EU och Kyotoprotokollet. De uppgifter som nu publiceras baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen år 2020 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen före den 15 januari 2022.

Beskrivning: Statistiken sammanställs på basis av de uppgifter om utsläpp som rapporteras till EU och FN:s klimatkonvention. Den årliga rapporteringen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention innehåller en utsläppsberäkning i ett bestämt format (rapporteringstabeller, CRF-tabeller) och en anknytande bakgrundsrapport (National Inventory Report). Växthusgaserna rapporteras årligen till EU, FN:s klimatkonvention och dess Kyotoprotokoll. Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: luftvård, växthusgaser, utsläpp, klimat.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/index_sv.html