Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.12.2015

Suomen kasvihuonekaasupäästöt alittivat 60 miljoonaa hiilidioksiditonnia

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2014 vastasivat 59,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2- ekv.), mikä oli 12 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vertailuvuonna 1990. Päästötrendi on ollut laskeva viimeiset kymmenen vuotta. Edellisvuoteen verrattuna kokonaispäästöt laskivat 7 prosenttia ja päästökaupan ulkopuoliset päästöt 4 prosenttia. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt alittavat EU:n asettaman päästökiintiön 1,1 miljoonalla tonnilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen EU:n komissiolle 15. tammikuuta 2016 lähetettävään ennakkoraporttiin vuoden 2014 päästöistä.

Päästökauppasektorin (PK) ja päästökaupan ulkopuoliset (ei-PK) kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosina 1990-2014 (milj. tonnia CO2-ekv). Vuoden 2014 tiedot ovat ennakkotietoja

Päästökauppasektorin (PK) ja päästökaupan ulkopuoliset (ei-PK) kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosina 1990-2014 (milj. tonnia CO2-ekv). Vuoden 2014 tiedot ovat ennakkotietoja

Kokonaispäästöt laskivat 7 prosenttia; energiasektorin päästöt vähenivät 8 prosenttia (4 miljoonaa tonnia CO2-ekv.) ja jätesektorin 6 prosenttia (0,1 miljoonaa tonnia CO2-ekv.), teollisuusprosessien ja tuotteiden käytön sekä maatalouden päästöt pysyivät edellisvuoden tasolla. Energiasektorilla sekä kivihiilen, öljytuotteiden että maakaasun käyttö väheni, turpeen ja biopolttoaineiden käyttö lisääntyi. Linkki energiajulkistukseen.

Maankäyttö, maankäytön muutokset sekä metsätalous (LULUCF) –sektorin poistumat kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 2 prosenttia ollen noin 21 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Tätä sektoria ei sisällytetä kokonaispäästöihin.

Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorin kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat 1990–2014 (milj. tonnia CO2-ekv.) (päästöt positiivisia ja poistumat negatiivisia lukuja). Vuoden 2014 tiedot ovat ennakkotietoja

Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorin kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat 1990–2014 (milj. tonnia CO2-ekv.) (päästöt positiivisia ja poistumat negatiivisia lukuja). Vuoden 2014 tiedot ovat ennakkotietoja

Päästökaupan ulkopuoliset päästöt lasketaan kokonaispäästöjen ja päästökauppasektorin todennettujen päästöjen erotuksena, pois lukien inventaarion mukaiset kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt. Päästökauppasektorin todennetut päästöt julkaisee Energiavirasto. Päästökaupan ulkopuolisille päästöille on EU:n taakanjakopäätöksessä määritelty vuosille 2013-2020 vuosittaiset kansalliset päästökiintiöt. Nyt julkaistujen ennakkotietojen mukaan päästökaupan ulkopuoliset päästöt alittavat päästökiintiöt vuosina 2013 ja 2014. Lisätietoja on julkistuksen katsauksessa.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain. Päästöt miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Negatiiviset luvut ovat kasvihuonekaasujen poistumia. Vuoden 2014 tiedot ovat ennakkotietoja

  1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2013 2014*
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 1) 71,3 71,8 70,0 69,5 71,3 67,7 75,9 63,2 59,1
  Energiasektori 53,6 55,4 53,8 53,7 54,5 52,5 60,1 48,4 44,4
    Energiateollisuus 19,0 24,0 22,1 22,0 24,3 25,4 30,7 22,0 19,4
    Teollisuus ja rakentaminen 13,7 12,4 12,2 11,6 11,1 8,8 10,2 8,5 8,5
    Kotimaan liikenne 12,1 11,3 12,1 12,9 12,8 12,2 12,7 12,2 11,1
    Muu energia 2) 8,8 7,6 7,4 7,1 6,2 6,1 6,5 5,7 5,4
  Teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö 5,4 4,9 5,8 6,5 7,6 6,0 6,6 6,0 5,9
    Teollisuusprosessit (pl. F-kaasut) 3) 5,3 4,8 5,2 5,6 6,3 4,6 4,7 4,4 4,2
    F-kaasujen käyttö 3) 0,1 0,1 0,6 0,9 1,4 1,5 1,8 1,6 1,8
  Maatalous 7,5 6,8 6,4 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5
  Jätteiden käsittely 4,7 4,6 3,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,3 2,2
  Epäsuorat CO2-päästöt 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
LULUCF-sektori -16,0 -15,3 -24,3 -29,4 -26,8 -39,5 -27,2 -20,3 -20,8
1) GWP-kertoimien ja laskentaohjeiden muutosten myötä luvut eivät ole vertailukelpoisia ennen vuotta 2015 julkaistuihin lukuihin.
2) Muu energia sisältää alaluokat rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous ja sektorin työkoneet, muu polttoainekäyttö ja polttoaineiden haihtumapäästöt.
3) F-kaasuilla tarkoitetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja (HFC-, PFC-yhdisteet sekä SF6 ja NF3)

Kasvihuonekaasupäästöt jaoteltuina päästökauppaan kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005, 2008-2010 ja 2013-2014 (milj. t CO2-ekv.) Vuoden 2014 tiedot ovat ennakkotietoja

  2005 2008 2009 2010 2013 2014* muutos,
2013-
2014
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 1) 69,5 71,3 67,7 75,9 63,2 59,1 -4,1
  Kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
  Päästökauppaan kuuluvat päästöt 2) 33,1 36,2 34,4 41,3 31,5 28,8 -2,7
  Päästökaupan ulkopuoliset päästöt 3) 36,1 34,9 33,1 34,4 31,5 30,1 -1,4
1) GWP-kertoimien ja laskentaohjeiden muutosten myötä luvut eivät ole vertailukelpoisia ennen vuotta 2015 julkaistuihin lukuihin.
2) Lähde: Energiavirasto. Vuonna 2013 päästökauppasektori laajentui uusilla toiminnoilla
3) Ilman inventaarion mukaista kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöä

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (308,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 14.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.4.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2014/khki_2014_2015-12-14_tie_001_fi.html