Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 7.12.2016

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen lasku jatkuu

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2015 vastasivat 55,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2-ekv.) ollen 16 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vertailuvuonna 1990. Päästöjen trendi on ollut laskeva vuodesta 2004 lähtien. Vuoteen 2014 verrattuna kokonaispäästöt laskivat 6 prosenttia ja päästökaupan ulkopuoliset päästöt prosentin. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt alittavat EU:n vuodelle 2015 asettaman päästökiintiön 0,8 miljoonalla tonnilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen EU:n komissiolle 15. tammikuuta 2017 mennessä lähetettävään ennakkoraporttiin vuoden 2015 päästöistä.

Päästökauppasektorin (PK) ja päästökaupan ulkopuoliset (ei-PK) kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosina 1990-2015 (milj. tonnia CO2-ekv)

Päästökauppasektorin (PK) ja päästökaupan ulkopuoliset (ei-PK) kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosina 1990-2015 (milj. tonnia CO2-ekv)

Vuoden 2015 kokonaispäästöt laskivat 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna; energiasektorin päästöt vähenivät 8 prosenttia (3,7 milj. tonnia CO2-ekv.) ja jätesektorin 3 prosenttia (0,1 milj. tonnia CO2-ekv.), teollisuusprosessien ja tuotteiden käytön päästöt nousivat 2 prosenttia (0,1 milj. tonnia CO2-ekv.) ja maatalouden päästöt pysyivät edellisvuoden tasolla. Energiasektorilla sekä kivihiilen, maakaasun että turpeen käyttö väheni. Puupolttoaineet pysyivät merkittävimpänä energianlähteenä. Linkki energiajulkistukseen.

Maankäyttö, maankäytön muutokset sekä metsätalous (LULUCF) –sektorin poistumat vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna noin 8 prosenttia ollen noin 26 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Tätä sektoria ei sisällytetä kokonaispäästöihin.

Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorin kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat 1990–2015 (milj. tonnia CO2-ekv.) (päästöt positiivisia ja poistumat negatiivisia lukuja)

Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorin kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat 1990–2015 (milj. tonnia CO2-ekv.) (päästöt positiivisia ja poistumat negatiivisia lukuja)

Suomen kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain. Päästöt miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Negatiiviset luvut ovat kasvihuonekaasujen poistumia

  1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 4)
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 1) 71,3 71,8 70,1 69,7 75,8 63,4 59,3 55,6
    Energiasektori 53,6 55,4 53,8 53,8 60,3 48,6 44,6 40,9
        Energiateollisuus 19,0 24,0 22,1 22,1 30,9 22,2 19,6 16,4
        Teollisuus ja rakentaminen 13,7 12,4 12,2 11,6 10,2 8,6 8,6 8,3
        Kotimaan liikenne 12,1 11,3 12,1 12,9 12,7 12,2 11,1 11,1
        Muu energia 2) 8,8 7,6 7,3 7,1 6,4 5,6 5,4 5,1
    Teollisuusprosessit ja
    tuotteiden käyttö
5,4 4,9 5,8 6,5 6,3 6,0 5,9 6,0
        Teollisuusprosessit (pl.
        F-kaasut) 3)
5,3 4,8 5,2 5,6 4,8 4,4 4,2 4,5
        F-kaasujen käyttö 3) 0,1 0,1 0,6 0,9 1,5 1,6 1,7 1,6
    Maatalous 7,5 6,8 6,5 6,5 6,6 6,5 6,5 6,5
    Jätteiden käsittely 4,7 4,6 3,9 2,8 2,6 2,3 2,2 2,1
    Epäsuorat CO2-päästöt 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
LULUCF-sektori -12,7 -12,4 -21,7 -27,1 -27,3 -26,3 -28,3 -26,0
1) LULUCF tarkoittaa maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektoria. Sektori ei kuulu päästökaupan piiriin eikä taakanjakopäätöksen vähennysvelvoitteisiin.
2) Muu energia sisältää alaluokat rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous ja sektorin työkoneet, muu polttoainekäyttö ja polttoaineiden haihtumapäästöt.
3) F-kaasuilla tarkoitetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja (HFC-, PFC-yhdisteet sekä SF6 ja NF3)
4) Ennakkotieto

Päästökaupan ulkopuoliset päästöt lasketaan kokonaispäästöjen ja päästökauppasektorin todennettujen päästöjen erotuksena, pois lukien inventaarion mukaiset kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt. Päästökauppasektorin todennetut päästöt julkaisee Energiavirasto. Päästökaupan ulkopuolisille päästöille on EU:n taakanjakopäätöksessä määritelty vuosille 2013-2020 vuosittaiset kansalliset päästökiintiöt. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt alittavat päästökiintiöt vuosina 2013-2015. Lisätietoja julkistuksen katsauksessa.

Kasvihuonekaasupäästöt jaoteltuina päästökauppaan kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005, 2008–2010 ja 2013–2015 (milj. t CO2-ekv.)

  2005 2008 2009 2010 2013 3) 2014 3) 2015 4) muutos,
2014-
2015
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 69,7 71,3 67,5 75,8 63,4 59,3 55,6 -3,7
Kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
Päästökauppaan kuuluvat päästöt 1) 33,1 36,2 34,4 41,3 31,5 28,8 25,5 -3,3
Päästökaupan ulkopuoliset päästöt 2) 36,3 34,8 32,9 34,2 31,7 30,3 30,0 -0,4
1) Lähde: Energiavirasto. Vuonna 2013 päästökauppasektori laajentui uusilla toiminnoilla
2) Ilman inventaarion mukaista kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöä
3) Luvut poikkeavat taakanjakopäätöksen velvoitteen seurannassa käytetyistä luvuista. Taakanjakopäätöksen luvut perustuvat edellisen vuoden inventaarion tietoihin, eikä niitä päivitetä takautuvasti.
4) Ennakkotieto

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (286,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 7.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2015/khki_2015_2016-12-07_tie_001_fi.html