Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2021

Utsläppen av växthusgaser minskade 2020, de internationella åtagandena för 2013–2020 kan fullgöras

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter är de totala växthusgasutsläppen 48,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2020. Utsläppen minskade med 9 procent jämfört med året innan. Till minskningen av utsläppen bidrog den varma vintern, förändringarna i elproduktionsstrukturen under den senaste tiden samt nedgången i trafikarbetet. Särskilt minskningen av avverkningarna från året innan gjorde att nettosänkan inom sektorn LULUCF, dvs. markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, ökade. Nettosänkan uppgick till -17,2 miljoner ton CO2ekv. Utsläpp och upptag inom LULUCF-sektorn har inte räknats med i ovan beskrivna totala utsläpp. På basis av de uppgifter som hittills tagits fram håller Finland på att fullgöra sina åtaganden om utsläppsminskning för hela perioden 2013–2020 enligt EU och Kyotoprotokollet. De uppgifter som nu publiceras baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen år 2020 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen före den 15 januari 2022.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell +358 29 551 2937, Päivi Lindh +358 29 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) +358 29 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (146,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-12-16_tie_001_sv.html