Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.3.2022

Avbrotten ökade på andra stadiet – särskilt inom yrkesutbildning – och minskade på högre nivå 2020

Totalt avbröt 6,8 procent av de studerande inom examensinriktad utbildning sina studier och fortsatte inte med examensinriktad utbildning läsåret 2019/2020. Inom den yrkesinriktade grundexamensutbildningen ökade avbrotten med 3,9 procentenheter från året innan. Inom den yrkesinriktade grundexamensutbildningen var avbrottsprocenten 13,3, inom gymnasieutbildningen för unga 3,6 procent, inom yrkeshögskoleutbildningen (yrkeshögskoleexamina) 7,2 procent och inom universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 5,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Avbrott i utbildning som leder till examen 2019/2020, %

Avbrott i utbildning som leder till examen 2019/2020, %

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2019/2020 1)

Kön / utbildningssektor Antal studerande som använts i statistiken över studieavbrott 20.9.2019 Avbröt studierna i sin egen utbildnings- sektor Bytte utbildnings- sektor Avbröt helt utbildning som leder till examen
Stycken % % %
Totalt 501 149 7,8 1,0 6,8
Män och kvinnor Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 96 389 3,6 1,7 1,8
Yrkesutbildning (yrkesinriktade grundexamina) 151 051 13,3 1,1 12,3
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 119 262 7,2 0,9 6,2
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 134 447 5,4 0,6 4,8
Män Totalt 236 867 8,9 0,9 8,0
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 39 941 3,9 1,6 2,2
Yrkesutbildning (yrkesinriktade grundexamina) 78 215 13,3 0,8 12,5
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 57 573 9,2 1,0 8,2
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 61 138 6,2 0,6 5,6
Kvinnor Totalt 264 282 6,9 1,1 5,8
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 56 448 3,3 1,8 1,5
Yrkesutbildning (yrkesinriktade grundexamina) 72 836 13,4 1,4 12,0
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 61 689 5,3 0,9 4,3
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 73 309 4,6 0,6 4,1
1) Antalet studerande som använts vid beräkningen av studieavbrott avviker från det totala antalet studerande, eftersom man varit tvungen att radera en del av de studerande från materialet (se kvalitetsbeskrivningen, bara på finska). I uppgifterna ingår inte Räddningsinstitutet och Brottspåföljdsområdets utbildningscentral och inte heller WinNova, eftersom avbrotten inte har kunnat beräknas på grund av bristfälliga uppföljningsuppgifter.

I statistiken Avbrott i utbildningen används den nationella utbildningsklassificeringen 2016 vid granskning av studieavbrott efter utbildningsområde. Siffrorna för studieavbrott har beräknats för nivåerna 1 och 2 i den nationella utbildningsklassificeringen.

Statistikens databastabeller innehåller uppgifter om avbrott i utbildningen efter utbildningssektor inom olika utbildningsområden och landskap.

Beräkning av avbrott i utbildningen

I den här statistiken beskrivs avbrott i examensinriktad utbildning efter grundnivå under året. Uppgifter om avbrott för läsåret 2019/2020 har fåtts genom att jämföra situationen hos dem som studerade i september 2019 med situationen i september 2020. Ifall personen inte avlade examen eller inte fortsatte sina studier under denna period har hen räknats som studerande som avbrutit utbildningen. För att beräkna avbrotten har studerande följts upp i en viss logisk ordning där avlagda examina alltid har prioriterats före studier. Närmare information om beräkningen av avbrott och definieringen av populationen finns i kvalitetsbeskrivningen (bara på finska).

Mera uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken Studiernas gång och Sysselsättning bland studerande.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (199,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2020/kkesk_2020_2022-03-17_tie_001_sv.html