Satelliträkenskaper för kultur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kulturens andel av ekonomin minskade något år 2018
7.10.2020
Enligt nya beräkningar för satelliträkenskaperna för kultur har kulturens andel av ekonomin minskat något jämfört med året innan, dvs. andelen av bruttonationalprodukten var 3,3 procent år 2018 (3,4 procent år 2017). Kalkylerna görs upp med så här lång eftersläpning, eftersom de görs först efter att kalkylerna i nationalräkenskaperna har utarbetats på den mest detaljerade nivån. I siffrorna som publicerades hösten 2019 beaktades både den korrigering av tidsserien som då gjordes och överföringen av näringsgrenar för vissa företag inom spelbranschen. De kalkyler som nu gjorts är en fortsättning på denna tidsserie.

Beskrivning: Satelliträkenskaper för kultur (Culture Satellite Accounts) är ett statistiksystem med vilket man försöker beskriva den ekonomiska betydelse som kulturen har. Tillsvidare finns ingen internationellt etablerad metod för produktionen av satelliträkenskaper för kultur, men de räkenskaper som sammanställts i Finland följer i stor utsträckning samma metoder som används för satellitkontot för turism där utvecklingen skett genom internationellt samarbete. Satelliträkenskaper för kultur har sammanställts i flera länder och den egentliga metoden är i regel ganska likadan, men t.ex. valet av näringsgrenar avviker mellan olika länder. Därför är resultaten från olika länder inte direkt jämförbara. För satelliträkenskaperna för kultur används också namnet kultursatellit.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: nationalräkenskaper, kultur, satelliträkenskaper för kultur.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Satelliträkenskaper för kultur [e-publikation].
ISSN=2323-9891. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klts/index_sv.html