Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2012

Ökad återvinning av hushållens avfall

Andelen hushåll som regelbundet återvinner avfall har ökat betydligt i Finland. Till exempel 80 procent av hushållen sorterar regelbundet förpackningspapp och 61 procent kartongförpackningar, medan motsvarande andelar år 2006 var 56 procent och 35 procent. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens konsumtionsundersökning.

Den regelbundna sorteringen av avfall för nyttoanvändning har ökat betydligt från år 2006 till år 2012 i hushåll både i städer och på landsbygden. Därtill har skillnaderna i återvinningen efter bostadskommunens tätortsgrad försvunnit nästan helt. I tätortskommuner sorterar hushållen dock kartongförpackningar, papp och tidningar mindre regelbundet än i urbana kommuner och landsbygdskommuner.

Fördelning av hushåll efter antalet bilar i bruk och hushållsstorlek i procent åren 2006 och 2012

Avfallsslag Bostadskommunens tätortsgrad
År Urban kommun Tätortskommun Landsbygdskommun Totalt
Bioavfall 2006 50 44 45 48
2012 58 59 65 59
Dagstidningar o.d. 2006 94 84 75 89
2012 94 89 94 93
Mjölk- o.d. kartongförpackningar 2006 43 26 14 35
2012 63 56 59 61
Förpackningspapp 2006 65 49 33 56
2012 83 73 81 80
Glasburkar 1) 2006 65 70 67 66
2012 78 78 77 78
Metallavfall 1) 2006 48 60 56 51
2012 68 69 69 68
Problemavfall 2006 72 79 78 74
2012 83 80 81 82
1) exkl. pantflaskor och -burkar

Också skillnaderna i regelbundenheten av återvinning mellan hushåll i egnahems-, rad- och flervåningshus har nästan försvunnit. Särskilt hushållen som bor i egnahemshus har ökat sin återvinning av avfall. Av dem som bor i egnahemshus samlar 57 procent in kartongförpackningar för nyttoanvändning, medan bara 17 procent gjorde det år 2006.

Hushållets storlek inverkar dock på sorteringen av avfall. Enpersonshushållen återvinner fortfarande avfall mer sällan än de större hushållen.

Användningen av bil ökat i enpersonshushåll

Procentandelen hushåll som har bil har ökat betydligt på sex år bara bland enpersonshushållen. Bland övriga hushåll har andelen hushåll som använder flera bilar bara ökat något.

Fördelning av hushåll efter antalet bilar i bruk och hushållsstorlek i procent åren 2006 och 2012

Hushållsstorlek År Ingen bil En bil Två bilar Tre eller fler bilar
En medlem 2006 55 42 3 0
2012 46 51 2 1
Två medlemmar 2006 15 61 21 3
2012 12 61 24 3
Tre medlemmar 2006 11 44 37 8
2012 10 43 37 10
Fyra medlemmar 2006 4 43 46 8
2012 6 41 45 8
Fem eller fler medlemmar 2006 2 40 42 17
2012 3 32 46 19
Alla 2006 29 48 19 4
2012 24 51 20 4

I den yngsta åldersgruppen, 16–34 år, har andelen hushåll som använder bil inte ökat, utan bilismen har till och med minskat i tvåpersonshushåll. I de äldsta åldersgrupperna har bilismen däremot ökat, särskilt i enpersonshushåll.

Tillgång till bil i en- och tvåpersonshushåll efter ålder i procent åren 2006 och 2012

Åldersgrupp Storlek på småhushåll
En medlem Två medlemmar
År År
2006 2012 2006 2012
16 - 34 år 46 47 75 68
35 - 44 år 69 66 87 88
45 - 54 år 55 64 84 93
55 - 64 år 55 67 94 93
65 - 74 år 44 62 90 94
75- år 18 34 74 81
Alla 45 54 85 88

Sett efter tätortsgrad för hushållets bostadskommun har användningen av en eller fler bilar ökat sedan år 2006 bara i hushåll i urbana kommuner. Den ökade användningen av bil verkar avta i Finland, men samtidigt ökar användningen av motorcyklar, mopeder, terränghjulingar och snöskotrar i hushållen.

I Finland finns det omkring 2 557 000 hushåll. Antalet hushåll ökar och storleken minskar. Andelen enpersonshushåll uppgår till 40 procent och andelen tvåpersonshushåll till 35 procent. Redan över hälften av finländarna hör till dessa småhushåll. Ett finländskt hushåll består i genomsnitt av något över två personer.

Vad är konsumentundersökningen för något?

Statistikcentralens konsumtionsundersökning sammanställer statistik över hushållens konsumtion. Statistiken beskriver konsumtionsskillnader mellan olika typer av hushåll utgående från omkring 800 varu- och tjänstebeteckningar. Därtill ger konsumtionsundersökningen rikligt med information om hushållens olika tillgångar. Också inom beräkningen av bruttonationalprodukten är uppgifterna om hushållens konsumtionsutgifter viktiga, eftersom hushållens konsumtion utgör över hälften av värdet av bruttonationalprodukten. En motsvarande undersökning görs bland annat i alla EU-länder.

Konsumtionsundersökningen är en urvalsundersökning, för vilken 8 000 hushåll slumpmässigt tagits ur befolkningsregistret för år 2012. Eftersom konsumtionen varierar både efter varusortiment och volym under olika årstider, har urvalet delats upp för hela året i 26 tvåveckorsperioder. Den senaste datainsamlingen för konsumtionsundersökningen genomfördes år 2006.

De första uppgifterna om olika befolkningsgruppers konsumtion för år 2012 publiceras i december 2013.

Mera information om konsumtionsundersökningen 2012

Innehåll


Källa: Konsumtionsundersökningen 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Nurmela 09 1734 2548, kulutus.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 5.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/2012/ktutk_2012_2012-11-05_tie_001_sv.html