Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Bruttonationalprodukten vände något uppåt med draghjälp av exporten

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten ökade under april–juni med 0,2 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var dock fortfarande 0,1 procent mindre än under andra kvartalet 2013. Beräknat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 0,8 procent högre än året innan.

Figur 1.Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1.Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Ökningen av bruttonationalprodukten under andra kvartalet betyder att Finland tekniskt sett inte längre är inne i en recession. Bruttonationalproduktens volym visar dock inte någon egentlig tillväxttrend och under första halvåret var bruttonationalprodukten t.o.m. mindre än för ett år sedan.

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under andra kvartalet med 0,2 procent från föregående kvartal.

1.1. Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 0,1 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2014 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2014 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2014 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 2:a kvartalet 2014 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under andra kvartalet minskade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med 2,2 procent från föregående kvartal och var 2,5 procent mindre än året innan. Den ringa avverkningsvolymen gjorde att skogsbrukets produktion minskade.

Industriproduktionen ökade under april–juni främst på grund av den kemiska industrin. Förädlingsvärdet inom näringsgrenarna B–E var 1,1 procent högre än under föregående kvartal, men ändå 0,2 procent lägre än året innan. Produktionen inom näringsgrenarna inom tillverkningsindustrin (C) ökade med 0,8 procent från föregående kvartal, men var 0,1 procent lägre än året innan.

Produktionen inom byggverksamhet ökade under april–juni med 0,4 procent från föregående kvartal, men minskade med 1,9 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna ökade med 0,4 procent från föregående kvartal och med 0,5 procent från året innan. Särskilt databehandlingstjänsterna och den finansiella verksamheten bidrog till ökningen av tjänsternas volym. Jämfört med föregående kvartal ökade förädlingsvärdet inom privata tjänster med 0,9 procent, medan volymen inom offentliga tjänster var oförändrad.

Förädlingsvärdet inom handeln var 0,2 procent högre än under föregående kvartal och 0,6 procent större än under andra kvartalet 2013.

1.2. Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade med en procent under andra kvartalet 2014 jämfört med föregående kvartal och var på samma nivå som året innan. Exporten av varor ökade efterfrågan i samhällsekonomin.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2014 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2014 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2014 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2014 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen ökade med 2,2 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med året innan ökade exportvolymen med 0,9 procent under april–juni. Exporten av varor ökade med 2,8 procent, men exporten av tjänster minskade med 4,3 procent jämfört med året innan.

Importen ökade med 2,4 procent från föregående kvartal och med 3 procent från året innan. Importen av varor ökade med 4,1 procent och importen av tjänster med 0,5 procent jämfört med året innan.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under andra kvartalet med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal och med 0,2 procent från året innan. De offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal och med 1,1 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 0,5 procent från föregående kvartal, men minskade med 3,5 procent från året innan. Byggnadsinvesteringarna ökade med 0,7 procent från föregående kvartal, men minskade med 2 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel minskade med 0,7 procent från föregående kvartal och med 10,5 procent från året innan.

1.3. Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade under andra kvartalet med 0,2 procent från föregående kvartal. Antalet sysselsatta minskade med 0,7 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 1,2 procent från föregående kvartal, men minskade med 0,2 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under april–juni 9,6 procent. Under motsvarande period i fjol var det 9,1 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under april–juni med 0,5 procent från föregående kvartal och med 0,9 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter ökade med 2,8 procent från året innan.

Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 1,5 procent högre än året innan.

1.4. Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 27.8.2014.

Uppgifterna på årsnivå 1990–2013 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 11.7.2014, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

Nationalräkenskapsuppgifterna gällande tredje kvartalet 2014 publiceras 5.12.2014, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under juli-september publiceras i samband med offentliggörandet av Konjunkturindikatorn för produktionen 14.11.2014.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html .

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna

Källa: Nationalräkenskaper 2014, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 029 551 3332, Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2014, 1. Bruttonationalprodukten vände något uppåt med draghjälp av exporten . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2014/02/ntp_2014_02_2014-09-05_kat_001_sv.html