Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ändringar i denna statistik (kvartalsräkenskaperna 29.5.2019)

Ändringar har gjorts i kvartalsräkenskapernas beräkningsmetoder, av vilka den mest betydande är den mer omfattande användningen av Statistikcentralens volymindex som källmaterial för de näringsgrensvisa förädlingsvärdena. Med detta strävar man efter en mer enhetlig konjunkturbild med kvartalsräkenskaperna och volymindexet för industriproduktionen samt volymuppgifterna för omsättningsindexen för servicebranscherna. Ändringen har inte någon betydande inverkan på uppgifterna för år 2018, som revideras i och med de årsuppgifter som publiceras 20.6.

Beräkningen av ändringar i investeringar och lager görs på en mer detaljerad nivå än tidigare, men tills vidare är inga revideringar på kommande i de uppgifter som ska publiceras.

Databastabellernas struktur ändras i samband med de uppgifter som publiceras 29.5. Löner och sociala avgifter som betalats näringsgrensvis publiceras i samma databastabell tillsammans med de näringsgrensvisa uppgifterna om förädlingsvärde. Uppgifterna om förädlingsvärde, löner och socialskyddsavgifter får en ny uppdelning i den privata och den offentliga sektorn. Samma uppdelning gäller sysselsatta och utförda arbetstimmar, som publiceras i en egen databastabell. I den s.k. försörjningsbalanstabellen som innehåller bruttonationalproduktens och nationalräkenskapernas övriga tillgångs- och efterfrågeposter sker inga väsentliga ändringar.

Databastabellerna uppdateras i fortsättningen alltid i samband med publiceringen av de kvartalsvisa sektorräkenskaperna, då uppgifterna eventuellt revideras.


Senast uppdaterad 28.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/ntp_2019-05-28_uut_001_sv.html