Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade
23.6.2020
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 8,5 miljoner kubikmeter under februari-april 2020, vilket är 17,2 procent mindre än året innan. Kubikvolymen som beviljats för bostadsbyggande minskade med 11,9 procent och kubikvolymen för annat byggande än bostadsbyggande med 19,3 procent. Kubikvolymen för alla hustyper minskade från året innan. Mest minskade kubikvolymen för beviljade bygglov för affärs- och kontorsbyggnader, med 27,3 procent.

Nästa offentliggörande:
21.7.2020

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har förnyats
24.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html