Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Anskaffning via finansieringsleasing

En anskaffning sker då finansieringsbolaget förvärvar ett objekt som leasingtagaren behöver i sin affärsverksamhet av produktens säljare.

Leasingtagaren väljer självständigt ett objekt som ska hyras och dess leverantör och ingår sedan ett leasingavtal med finansiären. I praktiken förvärvar finansiären ett objekt först då avtalet har ingåtts.

Fastighetsleasing

Fastighetsleasing är en form av finansiell leasing, där leasingavtalets objekt utgörs av fastigheter. Sale and leaseback av en fastighet innebär att ett företag säljer en fastighet till ett finansieringsbolag som fungerar som finansiär. Finansieringsbolaget hyr sedan omedelbart ut fastigheten, så att innehavet och nyttjandet av fastigheten hela tiden förblir hos företaget. Vidare kommer man överens om att företaget har optionsrätt att återta äganderätten till fastigheten under vissa förutsättningar.

Specificerade uppgifter om fastighetsleasing och annan sale and lease back-verksamhet insamlades för statistiken över finansieringsleasing fram till år 2008. Fr.o.m. år 2009 ingår dessa uppgifter i statistiken i annan finansieringsleasingverksamhet.

Finansiell leasing

Parterna vid finansieringsleasing är objektets säljare, finansieringsbolaget och leasingtagaren.

Finansiell leasing innebär långfristig uthyrning, där finansiären förvärvar ett objekt som leastagaren behöver och hyr ut det på basis av ett långfristigt hyresavtal. Olika maskiner, anordningar och fortskaffningsmedel är de vanligaste finansiella leasingobjekten i Finland.

Leasingavtal kan även gälla byggnader och fast egendom. Finansieringsbolaget finansierar anskaffningen av objektet genom att köpa anordningen och hyra ut den till kunden.

Leasingobjektet ägs av finansieringsbolaget. Avtalets syfte är inte att leastagaren blir ägare till objektet vid hyrestidens utgång. Leastagaren har nyttjanderätt till objektet, och hyresperioden omfattar vanligen objektets hela ekonomiska brukstid.

Finansieringsleasinghyra

Hyran för leasingobjektet som leasingtagaren betalat, inklusive ränta och handläggningsavgifter, som beräknas för föremålets anskaffningspris samt föremålets värde med undantag av restvärdet för amorteringen.

Försäljningar av finansieringsleasingobjekt

En försäljning sker då leasingobjektets finansiär säljer produkten efter att leasingperioden gått ut till leasingtagaren eller till en utomstående.

I slutet av leasingperioden har leasingtagaren möjlighet att själv lösa in det leasade föremålet till det pris som restvärdet anger (köpoption) eller skaffa en köpare till objektet.

Kapitalvärde för finansieringsleasing

Återstående belopp av kapitalvärdet för finansieringsobjektet.

Operationell leasing

Bruksleasing (operating leasing) är ett kortfristigt leasingavtal som kan sägas upp under avtalsperioden om leastagaren så önskar. Ett bruksleasingavtal har stora likheter med ett sedvanligt hyresavtal. Genom bruksleasing kan ett objekt leasas till flera leastagare efter varandra, vilket betyder att leasingperioden inte omfattar objektets hela ekonomiska brukstid. Leastagaren har också möjlighet att säga upp avtalet. Bruksleasingavtal innebär ofta bruttoleasing, där leastagaren svarar för objektets underhåll och hyra.

Sale and lease back-avtal

Sale and lease back-avtal innebär att kunden säljer ett objekt till ett finansieringsbolag och leasar tillbaka det. Sale and lease back-arrangemang omfattar vanligen endast två parter, finansiären och kunden. I detta system är objektets säljare och leastagare ett och samma företag såväl formellt som faktuellt. Utmärkande för sale and lease back-systemet är att kunden ursprungligen äger objektet, som förblir i hans innehav och användning under hela arrangemanget. Ett sale and lease back-arrangemang kan gälla antingen lös eller fast egendom. I det senare fallet rör det sig om en form av fastighetsleasing.

Specificerade uppgifter om sale and lease back-avtal insamlades för statistiken över finansieringsleasing fram till år 2008. Fr.o.m. år 2009 ingår sale and lease back-verksamhet i statistiken i annan finansieringsleasingverksamhet.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/kas_sv.html