Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.7.2007

Hushållen placerade ifjol i fonder och insättningar

Under år 2006 placerade hushållen 7 miljarder euro netto i finansiella tillgångar. Största delen av detta penningflöde, närmare 4 miljarder euro, gällde andelar i placeringsfonder. Också insättningarna ökade med närmare 2 miljarder euro. De tidsbundna depositionernas popularitet som sparmetod har under de två senaste åren börjat öka på nytt. Däremot var hushållen inte ännu heller intresserade av direkta aktieplaceringar. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i Statistikcentralen statistik över finansräkenskaper.

Hushållens finansiella tillgångar ökade totalt med 15 miljarder euro år 2006. Ökningen var något mindre än året innan då den uppgick till rentav 18 miljarder. Av tillväxten år 2006 gällde 8 miljarder euro värdeökningen av placeringar vilket i synnerhet påverkades av aktiernas gynnsamma kursutveckling som pågått redan en längre tid.

Hushållens nettoanskaffningar av fondandelar 1997-2006, miljarder euro

I slutet av år 2006 hade hushållen totalt drygt 191 miljarder euro placerade i finansiella tillgångar. Bankdepositionerna uppgick till 55 miljarder euro. Börsaktiernas värde ökade i takt med kursstegringen och närmade sig toppnivån år 1999. Värdet var 27 miljarder euro i slutet av året. Fondandelarna steg redan till närmare 18 miljarder euro och deras andel av de finansiella tillgångarna steg till drygt 9 procent. Värdet på övriga aktier och andelar var 41 miljarder såsom också individuella liv-, pensions- och skadeförsäkringsfordringar.

Hushållens finansiella tillgångar 1997-2006, miljarder euro

Hushållens finansieringsunderskott fördjupades och skuldsättningen var fortsättningsvis hög i fjol. År 2006 tog hushållen nya lån som med 9 miljarder euro översteg de gamla lån som amorterades. Totalt uppgick hushållens lån i slutet av året till 78 miljarder euro och övriga skulder till 9 miljarder euro. Hushållens skuldsättningsgrad (krediterna i förhållande till den disponibla inkomsten) steg till 98 procent, vilket överskrider t.o.m. nivån före lågkonjunkturen. I internationell jämförelse är siffran ändå inte särskilt hög. I flera EU-länder överstiger skuldsättningsgraden 100 procent, i Danmark och Holland är den rentav mer än 200 procent. Uppgifterna i tabellen är från år 2005 och de beskriver utöver hushållen också icke-vinstsyftande organisationer.

Hushållens (inkl. icke-vinst-yftande organisationer) skuldsättningsgrad i EU-länder 2005, procent

Källa: Eurostat

* år 2004

Placeringar utomlands ökade kraftigt

I synnerhet arbetspensionsanstalter, banker och placeringsfonder visade ett ökat antal utländska placeringar år 2006. Av nettoplaceringarna på totalt 33 miljarder euro gällde största delen masskuldebrev, men också till utländska fondandelar strömmade pengar från Finland, dvs. rentav 8 miljarder euro. Vid årsskiftet fanns 341 miljarder euro av finländska ekonomiska enheters finansiella tillgångar placerade i utlandet.

Också utländska investeringar i Finland ökade klart från året innan. De utländska placeringarna gällde speciellt masskuldebrevslån och insättningar i Finland. Också aktier intresserade och totalt hade utländska investerare aktier för 153 miljarder euro i slutet av år 2006. Börsakt ernas andel var 116 miljarder.

En publikation över finansräkenskaper utkommer i september. Publikationen innehåller bl.a. uppgifter om källor och metoder som använts. De reviderade uppgifterna för år 2006 publiceras i januari 2008.

Källa: Finansräkenskaper. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533 rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Finansräkenskaperna beskriver de finansiella tillgångarna och skulderna inom alla sektorer i samhällsekonomin samt de finansiella transaktioner som inverkar på volymen av dem. Finansräkenskaper sammanställs i alla EU-medlemsländer i enlighet med Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 1995). Vid Statistikcentralen framställs finansräkenskaperna för alla sektorer bara på årsnivå, men uppgifter om offentliga samfund och inhemska, noterade aktier finns också tillgängliga på kvartalsnivå.

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 12.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2006/rtp_2006_2007-07-12_tie_001_sv.html