Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.6.2019

Solmittujen avioliittojen määrä väheni huomattavasti

Korjaus 25.7.2019: Liitekuviota 5 on korjattu.

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2018 solmittiin 23 799 avioliittoa, edellisenä vuonna 26 542. Solmittujen avioliittojen määrä väheni yhdessä vuodessa 2 743:lla. Avioliittoja, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, solmittiin 23 412, mikä oli 2 576 edellisvuotta vähemmän. Samaa sukupuolta olevat solmivat 387 avioliittoa, kun edellisenä vuonna, kymmenessä kuukaudessa, 554 avioliittoa. Avioliittolain muutos, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat solmivat avioliiton, tuli voimaan 1.3.2017.

Avioliitot ja avioerot 1990–2018, puolisot eri sukupuolta

Avioliitot ja avioerot 1990–2018, puolisot eri sukupuolta

Vuosittain solmittujen avioliittojen ja avioerojen kokonaismäärän tilastointitapaa on muutettu vuoden 2017 tilastosta lähtien siten, että tilastoon tulevat mukaan kaikki ne solmitut avioliitot ja avioerot, joissa vähintään toinen puolisoista asuu vakinaisesti Suomessa tapahtumapäivänä. Vuosina 1980–2016 kokonaismäärä muodostui tapauksista, joissa nainen asui vakinaisesti Suomessa vihki- tai eropäivänä. Kuviossa ja taulukossa 121e on solmittujen avioliittojen ja avioerojen määrä muutetulla tilastointitavalla taannehtivasti vuodesta 1990 lähtien. Jotta eri vuosien luvut olisivat kuviossa vertailukelpoisia, niin vuoden 2017 ja 2018 lukuihin eivät sisälly samaa sukupuolta olevien avioliittoja, joita oli edellä mainittuina vuosina 554 ja 387, eikä avioeroja, joita oli 2 ja 29.

Avioituvuus, eli avioliiton solmineet suhteessa niihin, jotka voisivat mennä naimisiin, on alentunut lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2008. Viime vuosina avioituvuuden aleneminen näytti vaimentuneen, mutta vuonna 2018 tapahtui huomattava väheneminen. Naisten avioituvuusluku pieneni 18:sta 16:een tuhatta ei-naimisissa ja ei-rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa naisten kohden vuodesta 2017 vuoteen 2018. Vastaavasti miesten luku pieneni 19:stä 17:ään. Naisten avioituvuus pieneni 8 prosenttia ja miesten 10 prosenttia.

Vuonna 2018 avioituvuus aleni lähes kaikissa ikäryhmissä (liitekuviot 2 ja 3).

Ensimmäisen avioliiton solmimisiän nousu taittui

Vuonna 2018 avioliitoissa, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, ensimmäisen kerran avioituneiden naisten ja miesten keski-iät pysyivät ennallaan. Naisten keski-ikä oli 31,7 ja miesten 33,9 vuotta. Toisen kerran avioituneiden naisten keski-ikä oli 44,7, nousua kymmenyksen verran edellisestä vuodesta. Vastaava miesten keski-ikä pysyi ennallaan ollen 47,5 vuotta.

Vuonna 2018 kahden naisen solmimissa avioliitoissa naisten keski-ikä oli 35,4 vuotta, vuotta aiemmin 36,1 vuotta. Vastaavasti kahden miehen solmimissa avioliitoissa keski-ikä oli 44,3 vuotta, edellisenä vuonna 41,3 vuotta.

Solmittujen avioliittojen, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, määrä väheni solmitun avioliiton järjestysluvusta riippumatta. Solmittujen avioliittojen määrän vähenemisestä ensimmäisten avioliittojen osuus oli 59 prosenttia, toisten 31 ja kolmansien 8 prosenttia.

Uudelleen naimisiin menneiden määrä väheni suhteellisesti enemmän kuin ensimmäistä kertaa naimisiin menneiden määrä. Tästä huolimatta ensimmäisten avioliittojen osuus kaikista solmituista avioliitoista on edelleenkin noin kolme neljäsosaa. Suhteellinen osuus on pysynyt samalla tasolla koko 2000-luvun alun. Toisia avioliittoja oli 21 prosenttia kaikista solmituista avioliitoista, kolmansia hieman alle neljä prosenttia.

Avioerojen määrä väheni edelleen

Vuonna 2018 avioeroon päättyi 13 145 avioliittoa. Näistä 29:ää lukuunottamatta kaikki olivat avioeroja, joissa puolisot olivat eri sukupuolta. Avioerojen määrä, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, väheni 340:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Avioerojen vuosittainen määrä on vaihdellut ilman selvää suuntaa. Vuosi 2018 oli kuitenkin kolmas vuosi peräkkäin, kun määrä pieneni. Vuosittaiset määrän muutokset ovat olleet kuitenkin niin pieniä, että avioeronneisuus, eli avioeronneiden määrä suhteessa naimisissa oleviin, on pysynyt samalla tasolla jo yli 20 vuotta: 13–14 eroa tuhatta naimisissa olevaa joko naista tai miestä kohden laskettuna.

Iän mukaiset muutokset avioeronneisuudessa painottuvat naisilla alle 30-vuotiaisiin ja miehillä 25–34-vuotiaisiin. Vain edellä mainituissa ikäryhmissä eronneisuus aleni edellisvuoteen verrattuna. Poikkeuksena edelliseen 20-24-vuotiailla miehillä eronneisuus nousi, mikä johtuu siitä, että avioerojen määrä hieman lisääntyi, mutta naimisissa olevien määrä väheni.

Ensimmäisessä avioliitossa, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, naiset olivat keski-iältään 40,8 vuoden ikäisiä avioliiton päättyessä eroon. Vastaava miesten keski-ikä oli 43,0 vuotta vuonna 2018. Naisten keski-ikä eronhetkellä nousi edellisestä vuodesta kahdella kymmenyksellä, miesten kymmenyksen. Kummankin sukupuolen keski-iällä erotessa on nähtävissä lievä nouseva suunta viime vuosina.

Samaa sukupuolta olevien parien solmittuja avioliittoja paljon vähemmän

Vuonna 2018 samaa sukupuolta olevat solmivat 387 avioliittoa, joista 145 oli kahden miehen ja 242 kahden naisen avioliittoja. Määrä pieneni edellisestä vuodesta selvästi, jolloin solmittiin 554 avioliittoa.

Avioliittolain muutoksen myötä 1.3.2017 lähtien Suomessa samaa sukupuolta olevat saattoivat solmia avioliiton eikä parisuhteita enää rekisteröity. Lakimuutoksen jälkeen 10 kuukaudessa solmittiin avioliittoja suurempi määrä kuin mikä oli ollut parisuhteiden rekisteröintien suurin vuosittainen määrä, 446, vuonna 2002. Avioliittolain muutoksen voimaantulon seuraus solmittujen liittojen määrään voimaantulovuonna näyttää olleen samansuuntainen kuin lain rekisteröidystä parisuhteista 1.3.2002. Kummassakin tapauksessa lain voimaantulovuotta seuraavana vuonna sekä solmittujen avioliittojen että rekisteröityjen parisuhteiden määrät vähenivät huomattavasti: solmittujen avioliittojen 30 prosentilla, rekisteröityjen parisuhteiden 57 prosentilla.

Rekisteröityjen parien erojen määrä on ollut kolmena edellisenä vuonna 130:n tuntumassa. Vuonna 2018 eroja oli selvästi viime vuosia vähemmän,103. Kun tähän lisätään samaa sukupuolta olevien parien avioerot, 29, niin määrä, 132, on samaa tasoa kuin edeltävien vuosien pelkkien rekisteröityjen parien erojen. Rekisteröityjen parien eroista 32 oli miesparien eroja ja 71 naisparien eroja. Vastaavasti samaa sukupuolta olevien avioparieneroista 6 oli miesparien ja 23 naisparien eroja.

Siviilisäädyn muutokset, avioliiton solmineiden ja avioeronneiden keski-ikä 2009–2018

  Vuosi
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Solmitut avioliitot   31 975 31 925 30 557 31 008 27 238 26 551 26 735 26 503 26 542 23 799
Avioerot 13 727 13807 13 681 13 251 13 989 13 915 14 170 13 775 13 485 13 145
1. Avioliiton solmineiden naisten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta 30,2 30,3 30,6 30,8 30,6 30,7 31,2 31,4 31,7 31,7
1. avioliiton solmineiden miesten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta 32,5 32,6 32,9 33,1 32,8 32,9 33,4 33,7 33,9 33,9
1. avioliitosta eronneiden naisten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta 40,0 39,9 40,4 40,0 40,0 39,9 40,4 40,5 40,6 40,8
1. avioliitosta eronneiden miesten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta 42,2 42,3 42,7 42,3 42,3 42,3 42,8 42,8 42,9 43,0
Erot, puolisot samaa sukupuolta 53 64 85 103 101 109 133 127 133 1) 132
1) Vuoteen 2016 saakka erot rekisteröidystä parisuhteesta. Vuodesta 2017 lähtien samaa sukupuolta olevien avioerot ja erot rekisteröidystä parisuhteesta.

Lähde: Siviilisäädyn muutokset 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (283,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssaaty/2018/ssaaty_2018_2019-06-18_tie_001_fi.html