Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2011

Energikälla TJ GWh Confidensintervall, ± %
Raffinerigas 28 960,8 8 044,7 0,0
Gasol, flytgas 10 609,8 2 947,2 7,2
Andra oljeprodukter 4 924,1 1 367,8 0,0
Lätt brännolja och Motorbrännolja 7 228,9 2 008,0 25,5
Tunga brännoljor 22 438,7 6 233,0 4,0
Petroleumkoks 6 142,5 1 706,3 0,0
Retur- och spilloljor 575,1 159,8 0,0
Stenkol, bituminöst 4 487,8 1 246,6 0,0
Annat kol . . .
Koks 1) 22 852,5 6 347,9 0,0
Masugnsgas och Koksgas 20 613,3 5 725,9 0,0
Naturgas 51 802,3 14 389,5 1,4
Frästorv 12 626,7 3 507,4 0,0
Stycketorv och Torvpelletar och -briketter 345,9 96,1 0,0
Skogsflis och annan ved 5 658,2 1 571,7 0,2
Bark 18 514,9 5 143,0 5,2
Sågspån, kutterspån o.a. spån 4 141,7 1 150,5 26,4
Trärestprodukter från industrin 4 861,2 1 350,3 4,0
Avlutar från träförädlingsindustrin 135 108,8 37 530,2 0,0
Övriga bi- och avfallsprodukter från träföräd 4 812,2 1 336,7 0,0
Träpelletar och -briketter 109,6 30,5 0,0
Andra biobränslen 810,7 225,2 0,0
Biogas 92,6 25,7 7,7
Återvinningsbränslen 2 958,2 821,7 0,0
Avfall och andra ospecificerade energikällor 340,7 94,6 0,3
Industriell reaktionsvärme 2 227,5 618,8 0,0
Väte 1 155,8 321,0 0,0
Elektricitet 117 894,6 32 748,5 2,6
Fjärrvärme 10 427,6 2 896,6 20,6
Värme/ånga för industriprocesser 62 344,4 17 317,9 6,9
Totalt 565 084,9 156 968,0 1,0
Inkl. näringsgrenarna (TOL 2008) B Gruvdrift och utvinning av mineral samt C Tillverkning (inkl. industrins egna kraftverk).Exkl. energianvändningen inom näringsgrenen D El, gas och värmeförsörjning. Inkl. de industriella arbetsställenas (inkl. industrins egna kraftverk) bränsleförbrukning samt extern nettoanskaffning av el och värme. När man adderar dessa siffror får man fram totalförbrukningen av energi inom näringsgrenen.
1) Inkluderar koks tillförsel inom masugnen och övrig koksförbrukning inom industri. Energirymlighet av koks har subtraherat med energirymlighetet av producerat masugnsgasen.

Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2011, Tabellbilaga 1. Energianvändningen inom industrin efter energikälla 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2011/tene_2011_2012-11-16_tau_001_sv.html