Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.11.2019

Antalet olycksfall i arbetet 138 000 i Finland år 2017

Under år 2017 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt över 138 000. Löntagarna råkade ut för 126 500 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för 11 600 olycksfall. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. 113 000 fall, medan 25 000 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som ledde till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalade ersättning för sjukkostnader.

Antalet arbetsolycksfall bland löntagare, företagare och lantbruksföretagare efter allvarlighetsgrad år 2017

  Totalt Olycksfall på
arbetsplatsen
Färdolycksfall
N N N
Totalt 138 146 113 065 25 081
Mindre än 4 dagar 86 693 70 983                                       157 10
Minst 4 dagar 51 423  42 059 9 364
Dödsfall i arbetet 30 23 7
Löntagare 126 503 102 225 24 278
Mindre än 4 dagar 81 195 65 952 15 243
Minst 4 dagar 45 284 36 255 9 029
Dödsfall i arbetet 24 18 6
Företagare 7 219 6 416 803
Mindre än 4 dagar 4 072 3 605 467
Minst 4 dagar 3 143 2 808 335
Dödsfall i arbetet 4 3 1
Lantbruksföretagare 4 424 4 424
Mindre än 4 dagar 1 426 1 426
Minst 4 dagar 2 996 2 996
Dödsfall i arbetet 2 2
Lantbruksföretagarnas arbetsplatsolyckor och färdolycksfall specificeras inte.

Antalet arbetsolycksfall ökade klart år 2017. År 2016 skedde mindre än 132 000 arbetsolycksfall, medan motsvarande siffra år 2015 var något över 127 000.

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet gick man fr.o.m. referensåret 2005 över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. Merparten av uppgifterna i denna webbpublikation presenteras med denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2017 miste totalt 30 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Antalet olycksfall på arbetsplatsen med dödlig utgång var 24 bland löntagare, 2 bland lantbruksföretagare och 4 bland övriga företagare. Under resan till eller från arbetet inträffade totalt 7 olycksfall som ledde till döden, 6 av dem drabbade löntagare och ett övriga företagare. Antalet dödsfall i arbetet minskade från föregående år, eftersom totalt 46 personer miste livet på arbetsplatsen eller under resan till eller från arbetet år 2016.

Av alla som miste livet på grund av arbetsolycksfall var 24 löntagare, 2 lantbruksföretagare och 4 övriga företagare.

Länkar

Databastabeller om olycksfall i arbetet . Se Ändringar i databasen.

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) publicerar årligen egen statistik över ersatta arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) publicerar egen statistik om lantbruksföretagarnas arbetsolycksfall.

På europeiska unionens statistikbyrå Eurostats webbplats https://ec.europa.eu/eurostat finns årliga uppgifter om arbetsolyckor i EU-medlemsländerna (på engelska).

Arbetshälsoinstitutet har fr.o.m. år 1964 upprätthållit ett register över arbetsrelaterade sjukdomar.

Uppgifter om skogsägarnas och löntagarnas arbetsolyckor finns i Skogsstatistiska årsboken som publiceras av Naturresursinstitutet (Luke).

Social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning upprätthåller ett register över utredningar av olycksfall.


Källa: Olycksfall i arbetet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 29.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2017/ttap_2017_2019-11-29_tie_001_sv.html