Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.3.2014

Allt fler utexaminerade doktorer är utlänningar

År 2000 uppgick antalet nya doktorsexamina i Finland till 1 143 och 87 av dem hade tagits av utländska medborgare, dvs. något under åtta procent. Medianåldern för de doktorerande var 35,7 år. Av dem var nästan 55 procent män. Enligt Statistikcentralen var motsvarande siffror drygt ett decennium senare 1 655 nya doktorsexamina, av vilka kvinnorna stod för något över hälften. De nya doktorerna var något yngre, deras medianålder var 35,3 år. Andelen utländska medborgare var nästan 18 procent och antalet examina var över tre gånger så stort, 293 examina, jämfört med millennieskiftet.

Antalet nya doktorsexamina efter vetenskapsområde åren 2000 och 2012

Antalet nya doktorsexamina efter vetenskapsområde åren 2000 och 2012
Största delen av millenniedoktorerna, 28 procent, utexaminerades inom medicin och hälsovetenskaper, drygt en femtedel inom naturvetenskaper och samhällsvetenskaper, 13 procent inom teknik och 12 procent inom humanistiska vetenskaper samt fyra procent inom agrikultur och forstvetenskaper. År 2012 utbildades dubbelt så många teknologie doktorer. Antalet examina inom samhällsvetenskaper ökade i sin tur med 74 procent och inom humanistiska vetenskaper var ökningen nästan 50 procent. Inom övriga områden var förändringarna mindre.

Var finns millenniedoktorerna nu?

Av millenniedoktorerna var 84 procent sysselsatta, 11 procent arbetslösa eller utanför arbetskraften vid utgången av examensåret. Fem procent hörde inte till befolkningen. Av dem var 36 procent utlänningar och resten i huvudsak finländare som flyttat utomlands. År 2011 var 82 procent av millenniedoktorerna sysselsatta. Var tionde var utanför arbetskraften eller arbetslös. Andelen personer som inte hörde till befolkningen hade ökat med fyra procentenheter.

Sysselsätta millenniedoktorerers placering inom arbetsgivarsektorer åren 2000–2011

Sysselsätta millenniedoktorerers placering inom arbetsgivarsektorer åren 2000–2011

Av millenniedoktorerna arbetade 44 procent till en början vid universitet, men redan året efter utexamineringen hade 50 doktorer gått vidare till andra sektorer. Fram till år 2011 sysselsatte universiteten bara en tredjedel av målgruppen. Företagssektorns andel ökade under granskningstidpunkten från 15 procent till 20 procent och annan arbetsgivarsektor från sex till 11 procent. Inom statsförvaltningen ökade andelen millenniedoktorer från tre procent till nio procent år 2008, då andelen var som högst. Efter det minskade den till fem procent i slutet av granskningsperioden. Kommuner och samkommuner samt statens forskningsinstitut har sysselsatt målgruppen i en jämn takt.


Källa: Personresurser inom vetenskap och teknologi 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Kaplas 09 1734 3421

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personresurser inom vetenskap och teknologi [e-publikation].
2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tthv/2012/tthv_2012_2014-03-20_tie_001_sv.html