Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen

Slutligt index för år 2013

Uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen för år 2013 är slutliga. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet baserar sig på statistiken över regional företagsverksamhet. För att beräkna de slutliga årsförändringarna har bruttovärdeförändringarna på näringsgrensindelningens 3-siffernivå dividerats med motsvarande näringsgrenars förändring av producentprisindexet. Med den koefficient som erhålls har man korrigerat det månatliga indexets preliminära årsförändring. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet inverkar på indextalen och förändringsprocenterna för år 2013.

Av tabellen nedan framgår årsförändringarna av det preliminära månadsindexet och det slutliga årsindexet efter näringsgren.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen 2013, preliminära och slutliga årsförändringar

TOL 2008
Årsindex 2013, %
Preliminär Slutlig
Hela industrin (BCDE) -3,3 -3,1
Utvinning av mineral (B) 14,8 4,4
Tillverkning (C) -4,3 -3,8
Livsmedelsindustri (10–11) -0,1 -0,1
Skogsindustri (16–17) -0,6 -0,1
Kemisk industri (19–22) -2,4 -0,3
Metallindustri (24-30,33) -5,8 -6,2
El- och elektronikindustri (26–27) -14,1 -11,1
Tillverkning av transportmedel (29–30) 36,0 14,4
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 1,1 1,1

Ändringar år 2015

De näringsgrensvisa vikterna för förädlingsvärdet och de stratumvisa bruttovärdevikterna har ändrats för att motsvara situationen år 2013. El- och elektronikindustrins förädlingsvärdeandel ökade jämfört med år 2012.

I tabellen nedan presenteras de näringsgrensvisa förädlingsvärdeandelarna av hela industrins (BCDE) förädlingsvärde åren 2012 och 2013.

Tabell 2. Förädlingsvärdeandelar inom industrin åren 2012 och 2013

TOL 2008 Förädlingsvärdeandel 2012 (%) Förädlingsvärdeandel 2013 (%)
Hela industrin (BCDE) 100,0 100,0
Utvinning av mineral (B) 2,0 1,9
Tillverkning (C) 83,9 85,0
Livsmedelsindustri (10–11) 8,4 9,0
Skogsindustri (16–17) 13,3 13,0
Kemisk industri (19–22) 13,7 13,4
Metallindustri (24-30,33) 39,5 41,4
El- och elektronikindustri (26–27) 8,5 10,3
Tillverkning av transportmedel (29–30) 2,8 2,6
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 10,7 10,6

Uppdatering av urval

Antalet små och medelstora företag har utökats. När det gäller företag med färre än 50 anställda utnyttjas förutom Statistikcentralens egen datainsamling också Skatteförvaltningens periodskattematerial vid beräkningen av indexet. Periodskattematerialet för den senaste månaden som publiceras är inte tillgängligt, vilket innebär att estimering måste användas.

Statistiken revideras i senare offentliggöranden, då den estimerade uppgiften som använts i de första offentliggörandena ersätts med den verkliga observationen.

 


Senast uppdaterad 10.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2015-04-10_uut_001_sv.html