Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.12.2017

Det relativa arbetslöshetstalet för november 7,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2017 till 190 000, dvs. 23 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,1 procent, medan det var 8,1 procent i november året innan. Antalet sysselsatta var 83 000 fler än i november året innan. Det fanns 49 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/11–2017/11, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/11–2017/11, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i november 2017 till 2 496 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 83 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 48 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 35 000 fler än i november 2016.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i november 70,4 procent, medan det året innan var 67,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 3,1 procentenheter till 71,4 procent från november året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 2,4 procentenheter till 69,4 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 70,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2017 till 190 000 (felmarginal ±17 000), dvs. 23 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 109 000 män och 81 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i november 7,1 procent, dvs. 1,1 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 7,8 procent och för kvinnor 6,3 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i november totalt 624 000. Av dem var 247 000 sysselsatta och 43 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 290 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i november 14,8 procent, dvs. 1,2 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,9 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 6,9 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i november 2017 till 1 434 000, dvs. 49 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 144 000 dolt arbetslösa , dvs. 21 000 färre än i november 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/11–2017/11 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2016/11 2017/11 2016/11 - 2017/11
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 109 4 119 0,2
Arbetskraft totalt 2 626 2 686 2,2
Sysselsatta 2 413 2 496 3,4
– löntagare 2 083 2 178 4,6
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 330 317 –3,9
Arbetslösa 213 190 –11,0
Ej i arbetskraften 1 483 1 434 –3,3
– dolt arbetslösa 166 144 –12,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,7 70,4 2,7
Relativt arbetslöshetstal 8,1 7,1 –1,1
Relativt arbetskraftstal 63,9 65,2 1,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av november 2017 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 271 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 57 000 färre än i november året innan.

Arbetslösheten sjönk i november från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Satakunta (–27 %), Birkaland (–26 %) och i Mellersta Finland (–22 %). I slutet av november var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 12 000, vilket var 9 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av november omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 128 000 personer, dvs. 2 000 färre än i november året innan. Servicen omfattade 4,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 32 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 8 000 mindre än i november året innan. I november anmäldes 46 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 7 000 fler än i november året innan.

Förändringar 2016/11–2017/11 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2016/11 2017/11 2016/11 - 2017/11
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 329 271 –17,4
– arbetslösa längre än ett år 121 92 –24,5
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 129 128 –1,4
– sysselsatta 23 24 5,5
– i arbetskraftsutbildning, i träning 27 23 –15,8
– i arbets- och utbildningsprövning 13 12 –6,6
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 66 69 3,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 39 46 18,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (436,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/11/tyti_2017_11_2017-12-22_tie_001_sv.html