Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistikcentralen publicerar statistik som gäller utsökningsärenden i justitieministeriets utsökningsdistrikt och gäldenärer med anknytning till utsökningsärendena. Med utsökningsärenden avses de utsökningsärenden som varit anhängiga eller som upphört i utsökningsdistrikten under kalenderåret. Ett utsökningsärende klassificeras som oavslutat eller avslutat beroende på om ärendet fortfarande är anhängigt efter kalenderårets utgång. Den sökande i ett utsökningsärende kan var en fysisk eller en juridisk person. Utsökningsgäldenären kan likaså vara en fysisk eller en juridisk person. I statistiken används som primärmaterial databasen (dwUljas) i justitieministeriets datasystem för utsökning. Primärmaterialet sänds till Statistikcentralen av Justitieförvaltningens datateknikcentral. För att utsökningsgäldenärens ställning ska kunna beskrivas på ett så omfattande sätt som möjligt, har primärmaterialet kompletterats med flera socioekonomiska variabler som beskriver gäldenären. Sådana variabler är bl.a. gäldenärens ålder, kön, familjetyp, utbildning och yrke. Vid utsökning är det oftast fråga om indrivning av fordringar i pengar. Utsökningen föregås i allmänhet av en rättegång. Vid rättegången undersöks riktigheten i borgenärens fordran och bestäms om gäldenärens betalningsskyldighet. Om domstolens dom inte iakttas frivilligt, verkställs den genom utsökning. Borgenären kan be utmätningsmannen vidta åtgärder efter det att det finns ett domstolsbeslut där betalningsskyldigheten har förordnats. När fordran kommer för indrivning, skickar utmätningsmannen i allmänhet ett meddelande om anhängighet till gäldenären. Vissa fordringar, t.ex. skatter och en del försäkringspremier kan indrivas utan domstolsbeslut. Också straffrättsliga påföljder i pengar, som böter och ordningsbot, indrivs vid behov genom utsökning. När det gäller indrivning av underhållsbidrag krävs inte domstolsbeslut, om det finns ett skriftligt avtal beträffande underhållsbidrag som barntillsyningsmannen har fastställt. När det gäller avbetalningsavtal kan indrivningen inledas på basis av ett uppgörelseprotokoll för avbetalningen som upprättats av utmätningsmannen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/meta_sv.html