Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Offentligrättsliga fordringar i utsökningsärenden

Offentligrättsliga fordringar är kommuners och andra offentliga sammanslutningars fordringar. Till dem hör t.ex. sjukvårds- och dagsvårdsavgifter samt avgifter för de kommunala myndigheternas prestationer som tillstånd, registreringar, kontroller och övervakningar.

Privaträttsliga fordringar i utsökningsärenden

Privaträttsliga fordringar grundar sig på avtal, förbindelse eller annan privaträttslig skyldighet. Dylika är t.ex. banklån, andra krediter, fordran avseende köpesumma, betalningar för tjänster och arbetsprestationer, försäkringspremier, borgensansvar och skadeförsäkringsansvar.

Sökande i utsökningsärende

Med sökande avses den som har ansökt om verkställighet av återkrav av fordran. Med fordran avses det kapital som fastställts i utsökningsgrunden, räntan på kapitalet och de kostnader som enligt utsökningsgrunden ska betalas jämte ränta. Den sökande kan var antingen en fysisk eller en juridisk person.

Utsökningsgäldenär

Med utsökningsgäldenär avses den mot vilken verkställighet av återkrav av fordran har sökts. Utsökningsgäldenären kan vara en fysisk eller en juridisk person.

Utsökningsärendes anhängighet

Utsökningsärendet anhängiggörs när utsökningsansökan inkommer till den lokala utsökningsmyndigheten eller utsökningens datasystem. När ansökan har inkommit till utsökningsmyndigheten ska gäldenären utan dröjsmål ges ett meddelande om att ärendet blivit anhängigt.

Ett utsökningsärende som gäller betalningsskyldighet upphör att vara anhängigt i och med att utmätningsmannen redovisar de influtna medlen (slutredovisning). Om full betalning inte har influtit för en fordran (medellöshetshinder) eller om inte gäldenärens vistelseort heller är känd (medellöshets- och oanträffbarhetshinder) skall ett intyg över saken utfärdas för sökanden. Utsökningsärendet upphör att vara anhängigt den dag intyget över hinder utfärdas.

Ett utsökningsärende som är anhängigt när en konkurs börjar och som gäller en betalningsskyldighet vars verkställighet till följd av konkursen inte kan fortsättas, förblir anhängigt under högst sex månader efter att konkursen har börjat.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/kas_sv.html