Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Begrepp och definitioner

Folkmängd

Med folkmängd avses i regionalräkenskaperna det samma som medelfolkmängd. Medelfolkmängden utgör medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år.

Uppgifter om kommunernas befolkning vid årets utgång (den 31 december) erhålls ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. Kommunens befolkning omfattar alla personer som stadigvarande bor i kommunen. Till befolkningen hör alla personer, oavsett nationalitet, som enligt befolkningsdatasystemet hade hemvist i Finland vid årets utgång, samt finska medborgare som tillfälligt var bosatta utomlands.

Region

Den regionindelning som används i regionalräkenskaperna baserar sig på det senaste statistikårets kommunindelning samt på landskapsenheter (eventuellt även storområden) baserade på denna kommunindelning. Sådana områden som inte omfattas av kommunindelningen räknas i regionalräkenskaperna till det utomregionala territoriet. Det finns även en ospecificerad region för de kostnadsposter som inte går att fördela efter region.

Den regionala indelningen överensstämmer med NUTS 3, EU:s standardindelning av territoriella enheter. Fr.o.m. år 2004 används dessutom åtminstone i kostnadstablåerna för landskapet Nyland en indelning i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda) och övriga Nyland.

Statens skatteintäkter

Statens skatteintäkter avser de skattebelopp som upptagits i bokslutet i enlighet med prestationsprincipen.

Redovisningen av skattens belopp sker enligt de principer som anges i nationalräkenskaperna. Skatterna indelas i fem grupper: skatter på inkomst och förmögenhet, skatter som uppbärs på grundval av omsättning, acciser, övriga skatter samt andra inkomster av skattenatur.

Statens utgifter

Statens utgifter avser de utgifter som redovisats i bokslutet över statens budgetekonomi. Av överförda anslag upptas endast det belopp som använts under året. Statens utgifter omfattar även överföringar till statliga affärsverk eller till statliga fonder utanför budget, men däremot inte utgifter som hänför sig till sådana affärsverk eller fonder.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statens inkomster och utgifter efter område [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtmma/kas_sv.html