Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.1.2020

Bruttonationalprodukten ökade med 1,7 procent år 2018

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,7 procent år 2018 jämfört med året innan. Uppgifterna reviderades huvudsakligen ifråga om den offentliga ekonomin och finansieringen. En mer omfattade uppdatering av uppgifterna för år 2018 genomförs 16.3. Miljöaffärsverksamhetens förädlingsvärde är 8 procent av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Samtidigt publicerades också de slutliga uppgifterna för år 2015. Volymökningen av bruttonationalprodukten för år 2015 reviderades till 0,5 procent (tidigare 0,6) till följd av balanseringen av utbud och efterfrågan inom samhällsekonomin. Små uppdateringar gjordes också för åren 2016 och 2017.

Utbud

Värdet av förädlingsvärdet i löpande priser ökade med 3,6 procent år 2018 och var 202 miljarder euro. Värdet av produktskatter var 33 miljarder och av produktsubventioner 0,9 miljarder euro. Värdet av bruttonationalprodukten som beräknas utgående från dessa poster var 234 miljarder euro.

Ökningen av importvärdet med 8,6 procent till 92 miljarder euro ökade det totala utbudet. Importvolymen ökade med 5 procent.

Efterfrågan

Värdet av exporten ökade med 6,3 procent till 90 miljarder euro. Exportvolymen steg med 2,2 procent och prisen på exportprodukter med 4,0 procent.

Den största efterfrågeposten, privata konsumtionsutgifter, ökade med 3 procent till 124 miljarder euro. Värdet av de offentliga konsumtionsutgifterna steg med 3,3 procent till 53 miljarder euro.

Investeringarnas värde i löpande priser steg med 5,5 procent till 55 miljarder euro. Investeringsvolymen ökade med 3,2 procent. I synnerhet byggnadsinvesteringarna visade en ökning. Förändringen av lager, dvs. 3,0 miljarder euro, var exceptionellt stor år 2018. Ökningen av lagerförändringen var störst inom näringsgrenarna pappers- och papptillverkning samt skepps- och båtbyggeri.

Uppgifterna för år 2018 publiceras i mars med en detaljerad näringsgrensexakthet, när man som källa får företagens reviderade årsuppgifter.

Inom nationalräkenskaperna publiceras 16.3.2020 de reviderade årsuppgifterna för statistikåret 2018. Före publikationen i mars har man i fråga om en tredjedel av nationalräkenskapernas företagsuppgifter för år 2018 använt indikatorbaserade material som beskriver produktionen mer tillförlitligt än insatsförbrukningen. Två tredjedelar av företagens förädlingsvärde har beräknats med hjälp av preliminära uppgifter på basis av företagens årsmaterial. Företagens årsmaterial innehåller också uppgifter som används vid beräkningen av insatsförbrukningen. Förädlingsvärdet beräknas som differensen mellan produktion och insatsförbrukning.

Också det material som använts vid beräkningen av investeringar revideras i mars. De näringsgrensvisa uppgifter som baserar sig på kompletterade företagsmaterial från år 2018 publiceras på en detaljerad näringsgrensnivå 16.3.2020.

I samband med publikationen i mars avstäms kvartalsräkenskaperna med nya årsuppgifter för år 2018 till följd av vilket också nivåerna för 2019 års indikatorbaserade uppgifter förändras.

Förädlingsvärdet för miljöaffärsverksamhet 8 procent av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin

En del av produktionen inom samhällsekonomin räknas till miljöaffärsverksamhet. Den beskriver den ekonomiska verksamhet som belastar miljön i mindre utsträckning än den traditionella verksamheten eller sparar naturresurser i större utsträckning. Miljöaffärsverksamhetens andel av förädlingsvärdet inom hela samhällsekonomin var åtta procent år 2018. Andelen har legat på samma nivå under de senaste åren.

Miljöaffärsverksamhetens förädlingsvärdeandelar inom näringsgrenarna år 2018

Miljöaffärsverksamhetens förädlingsvärdeandelar inom näringsgrenarna år 2018

Av näringsgrenarna räknas vattenförsörjning och avfallshantering nästan i sin helhet till miljöaffärsverksamhet. Inom energiförsörjningen är andelen miljöaffärsverksamhet omkring hälften och inom primärproduktionen omkring 40 procent av näringsgrenen. Inom byggverksamhet täcker miljöaffärsverksamheten omkring 30 procent och inom tillverkning något under 10 procent. Inom servicenäringarna är andelen mycket liten och innehåller bl.a. naturturism och miljöplanering. Den egentliga offentliga förvaltningen innehåller inte miljöaffärsverksamhet. Energiförsörjningens miljöaffärsverksamhet baserar sig till största delen på förnybara energikällor. Andelen inom primärproduktion kommer för sin del från hållbar skogsvård och ekologisk produktion inom jordbruket. Inom byggverksamhet räknar man framför allt lågenergibyggande till miljöaffärsverksamhet.

Den största näringsgrenen inom miljöaffärsverksamhet när man ser till förädlingsvärde är byggverksamhet. Den näst största näringsgrenen är tillverkning. Av dess undernäringsgrenar har den största, dvs. metallindustrin, miljöaffärsverksamhet särskilt i anslutning till produktion avsedd för användning av återvunnet material. Inom den kemiska industrin urskiljer sig i synnerhet produktionen av biobränseln. Största delen av skogsindustrins miljöaffärsverksamhet bygger på förnybar energi som fabrikerna producerar och säljer.

Miljöaffärsverksamhet inom tillverkning år 2018, miljoner euro

Miljöaffärsverksamhet inom tillverkning år 2018, miljoner euro

Mera information om miljöaffärsverksamhet finns på sidan https://www.stat.fi/til/ylt/index_sv.html .


Källa: Nationalräkenskaper 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kansantalouden tilinpito: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Ympäristöliiketoiminta: Sami Hautakangas 029 551 3791, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2018/vtp_2018_2020-01-31_tie_001_sv.html