VM:n kysely kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista tilinpäätösvuodelta 2022

 

Tilastokeskus kerää valtiovarainministeriön toimeksiannosta kuntien ja hyvinvointialueiden ennakollisten rahoituslaskelmien laskentaa varten arviotietoa kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista tilinpäätösvuodelta 2022.

Huomioithan

Sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen tietoihin sisällytetään liitteen 1 mukaisten palveluluokkien nettokustannukset. Kuntien tulee huolehtia, että tulot ja menot kohdennetaan kyselyssä raportoitaville toimialoille vastaavalla tavalla kuin kuntien talousraportointiin liittyvässä palveluluokkaraportoinnissa.

Liite1: Raportoinnissa huomioitavat erityiskysymykset (PDF)

Mitä kysytään?

Tällä kyselyllä kerätään arviotietoa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen nettokustannuksista vuodelta 2022. Kuntia pyydetään raportoimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen toimintatulot ja -menot, poistot ja arvonalentumiset. Toimintatuloihin ja -menoihin sisällytetään sekä ulkoiset että sisäiset erät (sisäisiä eriä ovat sisäiset ostot ja myynnit, sisäiset vuokrat sekä vyörytykset). Vertailutiedoksi kyselylomakkeelle on tallennettu kuntien tammikuun 2022 kyselyssä ilmoittamat vuoden 2022 talousarviotiedot.

Tiedot raportoidaan seuraavasti:

  • Toimialakohtainen (kts. toimialoihin kuuluvat palveluluokat liitteestä 1) tilinpäätösarvio vuodelta 2022
  • Terveyden- ja hyvinvoinnin palveluluokalle talousraportoinnissa kirjattavat kuntaan jäävät kustannukset raportoidaan omalla rivillään. HUOM! raportoi myös tilikauden 2021 tieto. Tarkista, että raportoitu summa ei ylitä palveluluokalle 2901 kirjattua nettokustannusta.

Miksi kysely tehdään?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen yhteydessä kunnilta siirtyy hyvinvointialueiden rahoitukseen tuloja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannuksia vastaavasti. Siirto tehdään vuosien 2021 ja 2022 kuntakohtaisten lopullisten tilinpäätösten kustannustietojen perusteella. Kyselyssä kerättävä tilinpäätösarviotieto mahdollistaa kuntien ja hyvinvointialueiden ennakollisten rahoituslaskelmien valmistelun ja julkaisun keväällä 2023.

Keväällä julkaistavien laskelmien perusteella voidaan ennakoida vuoden 2022 tilinpäätöstiedoilla tehtävän jälkikäteistarkistuksen vaikutusta kuntien valtionosuuksiin vuodesta 2024 alkaen. Kyselyn tiedoilla arvioidaan myös kuntien ja hyvinvointialueiden välisen siirtolaskelman tarkistuksen suuruutta. Lisäksi kyselystä saatavan tiedon perusteella arvioidaan hyvinvointialueiden rahoituksen tasoa valtiontalouden kehyksiin ja tarkennetaan julkisen talouden suunnitelmaan arvioita hyvinvointialueiden kokonaisrahoituksen kehittymisestä vuodesta 2024 eteenpäin.  

Laadukkaasti ja aikataulussa toimitetut vastaukset tuottavat myös kunnille ja hyvinvointialueille taloussuunnittelua tukevan tietopohjan. Kuntien vuoden 2024 valtionosuudet voidaan arvioida mahdollisimman tarkasti kyselyn tuloksilla jo keväällä. Hyvinvointialueiden rahoitusta korjataan kertaluonteisesti vuoden 2022 talousarviotietojen ja lopullisten tilinpäätöstietojen erotuksen perusteella. Kyselyn tuloksilla muodostettava arvio tämän korjauserän suuruudesta vaikuttaa myös keväällä 2023 tehtäviin hyvinvointialuekohtaisiin lainanottovaltuuspäätöksiin.

Sekä kuntakohtaiset että hyvinvointialuekohtaiset rahoituslaskelmat päivitetään lopullisiksi, kun vuoden 2022 palveluluokkakohtaiset kustannustiedot on raportoitu ja tarkistettu. Hyvinvointialueiden rahoituspohja vuodelle 2023 on muodostettu vuoden 2022 talousarviotiedoilla ja tätä tietoa tullaan oikaisemaan kuntien vuoden 2022 tilinpäätöksen palveluluokkakohtaisilla toteumatiedoilla. Tämä takaa sen, että hyvinvointialueiden pysyvä rahoitus vuodesta 2024 eteenpäin perustuu kuntien lopullisiin tietoihin siirtyvistä tuloista ja kustannuksista. Vuoden 2022 tilipäätöstietojen perusteella päivitetään sote-uudistuksen vaikutuksia tasaavat elementit kuntien valtionosuuteen. Myös hyvinvointialueiden rahoituksen siirtymätasaus oikaistaan vuoden 2022 tilinpäätöksen palveluluokkakohtaisilla toteumatiedoilla.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Vastaaminen tapahtuu internetissä. Tilastokeskus lähettää sähköpostitse kutsun kuntien kirjaamoihin tammikuun aikana. Sähköpostiviestissä on vastauslinkki, jota klikkaamalla pääsee kyselyyn. Vastausaikaa on 7.2.2023 asti.

Tämän erilliskyselyn lisäksi kunnat ja kuntayhtymät raportoivat vuoden 2022 tilinpäätöstietonsa Valtiokonttorin Kuntatalouden tietopalveluun asetuksen 524/2020 mukaisessa aikataulussa.

Tietojen julkistaminen

Kyselyn tulokset julkistetaan maaliskuussa 2023.

Miten kyselyyn vastataan?

Vastauslinkki ja sähköinen saatekirje lähetetään kunnan kirjaamoon. Kaikki vastaamiseen tarvittavat ohjeet löytyvät lomakkeelta.

 

Uuden linkin saa ottamalla yhteyttä Tilastokeskukseen osoitteeseen talousarviokysely@stat.fi.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriössä nettokustannustietojen (sote ja pelastus) täyttämisessä neuvovat:

johtava erityisasiantuntija Jussi Lindgren
jussi.lindgren@gov.fi / p. 029 553 0293

finanssiasiantuntija Roosa Valkama
roosa.valkama@gov.fi / p. 029 553 0560)

Tilastokeskus

Vastauslinkit, lomakkeen käyttäminen, vaihtuneet tilastoyhteyshenkilöt yms.:
talousarviokysely@stat.fi