VM:n kysely kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosilta 2020–2023

 

Tilastokeskus kerää valtiovarainministeriön toimeksiannosta tietoja sote-uudistuksen vaikutusarviointia varten kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista. Tietoja kysytään talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosilta 2020–2023.

Mitä kysytään?

Kuntia pyydetään arvioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen vuoden 2020 tilinpäätöksen ennusteen, vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmien toimintatulot ja -menot, poistot ja arvonalentumiset. Toimintatuloihin ja -menoihin sisällytetään sekä ulkoiset että sisäiset erät (sisäisistä eristä sisäiset ostot ja myynnit, sisäiset vuokrat sekä vyörytykset).

Lisäksi kysytään tieto raportoitaviin toimialoihin kohdistuvasta arvonlisäveron palautuksesta sekä tietoja nettoinvestointimenoista.

Sosiaali- ja terveystoimen tietoihin sisällytetään lomakkeella myös ympäristöterveydenhuollon tehtäväluokan tulot ja menot. Ympäristöterveydenhuolto ei siirry hyvinvointialueille, ja niihin liittyvät eurot eliminoidaan valtiovarainministeriön toimesta taloustilaston uusimpien tietojen perusteella.

Kuntien tulee huolehtia, että tulot ja menot kohdennetaan toimialoille vastaavalla tavalla kuin taloustilastoon liittyvässä tehtävä/palveluluokkaraportoinnissa. Esimerkiksi oppilas- ja opiskelijahuollon kaikki tulot ja menot tulee sisällyttää raportoitaviin sosiaali- ja terveystoimen tietoihin tehtävä- ja palveluluokituksen ohjeiden mukaisesti, riippumatta tehtävän kunnan sisäisestä organisoinnista ja siitä, minkä toimialan alle kustannukset on budjetoitu.

Miksi kysely tehdään?

Sote-uudistuksessa esitetään siirrettäväksi kunnista uusille hyvinvointialueille sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät. Uudistuksen vaikutuksia hyvinvointialueiden ja kuntien rahoitukseen arvioidaan kunnilta siirtyvien tehtävien nettokustannuksien kautta.  Kyselyn tietojen perusteella päivitetään helmikuussa 2021 uudistuksen valmisteluun liittyvät rahoituslaskelmat. Hyvinvointialueiden ja kuntien rahoituksen pohja vuodelle 2023 muodostetaan vuoden 2022 talousarviotiedoilla, joista tullaan tekemään erilliskysely vuoden kuluttua.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Vastaaminen tapahtuu internetissä. Tilastokeskus lähettää sähköpostitse kutsun kuntien tilastoyhteyshenkilöille joulukuun aikana. Sähköpostiviestissä on vastauslinkki, jota klikkaamalla pääsee kyselyyn. Vastausaikaa on 15.1.2021 asti.

Tämän erilliskyselyn lisäksi kunnat ja kuntayhtymät raportoivat vuoden 2021 talousarvio ja
-suunnitelmatietonsa Valtiokonttorin Kuntatalouden tietopalveluun. Tästä tiedonkeruusta tiedotetaan Valtiokonttorin toimesta erikseen.

Tietojen julkistaminen

Tiedonkeruun tulokset julkistetaan helmikuussa 2021. Kerätyt tiedot ovat kaikkien kuntien käytettävissä. VM:n internetsivuille laaditaan tiedoista kooste, josta voi tarkastella kerättyjä tietoja kuntakohtaisesti ja alueittain.

Miten kyselyyn vastataan?

Vastauslinkki ja sähköinen saatekirje lähetetään sen henkilön sähköpostiin, joka on ilmoitettu kunnan tilastoyhteyshenkilöksi.

Kaikki vastaamiseen tarvittavat ohjeet löytyvät lomakkeelta.

Kuntien taloustietojen tilastoyhteyshenkilöt voivat tarvittaessa tukeutua sote-kysymyksissä Tilastokeskuksen kuntataloustilaston tehtäväluokituksen sisältökuvaukseen.

Mikäli linkki on mennyt väärälle henkilölle tai jos tilastoyhteyshenkilö ei pysty vastaamaan kyselyyn tammikuun 15. päivään mennessä, pyydämme välittämään kyselyn kunnan taloudesta vastaaville henkilöille. Lisäohjeita ja uuden linkin saa ottamalla yhteyttä Tilastokeskukseen osoitteeseen talousarviokysely@stat.fi.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö

Miikka Vähänen
miikka.vahanen@vm.fi / p. 029 553 0341

Hanna Talka
hanna-mari.talka@vm.fi / p. 029 553 0143

Tilastokeskus

Vastauslinkit, lomakkeen käyttäminen, vaihtuneet tilastoyhteyshenkilöt yms.:
talousarviokysely@stat.fi