Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 26.8.2010

Statens produktivitet försämrades år 2009

Produktiviteten vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna försvagades år 2009 jämfört med året innan. Jämfört med år 2008 sjönk totalproduktiviteten klart, medan minskningen av arbetsproduktiviteten var obetydlig. Ämbetsverkens och inrättningarnas totala produktionsvolym sjönk med 0,3 procent och arbetsinsatsen med 0,1 procent, men å andra sidan steg totalinsatsen med 1,7 procent.

Utvecklingen av produktiviteten vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna, % från året innan

Utvecklingen av produktiviteten vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna, % från året innan
Den mest synliga förändringen år 2009 var att totalinsatsen ökade med 1,7 procent. Produktionsvolymen har liksom tidigare år inte förändrats mycket, även om den försvagades med 0,3 procent. Som en följd av minskningen av produktionsvolymen och ökningen av totalinsatsen minskade totalproduktiviteten med 2,0 procent. Arbetsproduktiviteten minskade med 0,2 procent; även om arbetsinsatsen minskade med 0,1 procent, minskade produktionsvolymen något snabbare.

Kalkylerna för statistikföringen av statens produktivitet görs avseende en tvåårig referensperiod, dvs. produktions- och insatsvolymerna för den uppgiftslämnande enhetens tjänster jämförs med föregående års motsvarande poster. Jämförelsen omfattar inte de enheter som flyttats från den statliga sektorn och nygrundade enheter för vilka jämförelseuppgifter saknas från föregående år. Gruppen av ämbetsverk och inrättningar som deltar i mätningen varierar något från år till år och utgående från förvaltningsområde, beroende på svarsmängden och svarskvaliteten.


Källa: Statistik över statens produktivitet 2009. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jani Heikkinen (09) 1734 3339, julkinen.tuottavuustilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.08.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över statens produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-0504. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vatt/2009/vatt_2009_2010-08-26_tie_001_sv.html

Dela