Sosiaalinen media vahvasti läsnä nuorten arjessa

  1. Asioiden hoitoa, tiedonhakua ja medioiden seuraamista
  2. Median sosiaalisuutta ja sosiaalista mediaa
  3. Jo joka viides seuraa päivittäin yhteisöpalveluja
  4. Verkkokaupasta ostetaan etenkin palveluja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Rauli Kohvakka työskentelee erikoistutkijana Tilastokeskuksen elinolot -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 8/2010.

Internetin käyttö jatkaa yleistymistään ja jokapäiväistymistään Suomessa. Myös sosiaalinen media on jo varsin kiinteä osa nuorten arkea, kertoo tuorein Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus monella tavalla.
_________________

Yhä useampi suomalainen on netin käyttäjä. Keväällä 2010 toteutetun Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan peräti 86 prosenttia 16–74-vuotiaista suomalaisista käytti internetiä (kuvio 1).

Osuus nousi neljä prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Muutos tapahtui lähes yksinomaan vanhemmissa ikäryhmissä, mutta niissä yleistyminen onkin nopeaa. Internetin käyttäjien osuus 65–74-vuotiaista nousi vuodessa peräti kymmenellä prosenttiyksiköllä 43 prosenttiin. Vastaava osuus 55–64-vuotiaista kasvoi sekin kuudella prosenttiyksiköllä 75 prosenttiin. Nuoremmissa ikäryhmissä internetin käyttö ei voinut enää yleistyä, koska niissä käytännössä kaikki jo käyttivät nettiä.

Kuvio 1. Internetin käyttäjien osuus väestöstä ikäryhmittäin 2008–1010

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus, Tilastokeskus.

Internetiä käytetään paitsi yhä yleisemmin myös entistä useammin. Jo 72 prosenttia suomalaisista käytti nettiä päivittäin tai lähes päivittäin (taulukko 1). Päivittäiskäyttäjien osuus kasvoi vuodessa neljä prosenttiyksikköä. Päivittäinen netin käyttö yleistyy kaikissa ikäryhmissä. Tässä suhteessa siis myös nuoret ja nuoret aikuiset lisäävät edelleen internetin käyttöään. Nopeimmin päivittäinen käyttö yleistyi kuitenkin kahdessa vanhimmassa ikäryhmässä, lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä kummassakin.

Taulukko 1. Internetin käyttö ikäryhmittäin

  %-osuus väestöstä
päivittäin tai
lähes päivittäin
viikoittain harvemmin ei käytä lainkaan
16–24 90 8 2 1
25–34 93 6 1 1
35–44 83 11 2 4
45–54 74 14 5 8
55–64 57 13 6 25
65–74 30 10 4 57
Kaikki 72 10 3 14

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus, Tilastokeskus.

Yli puolet suomalaisista (56 %) käyttää internetiä monta kertaa päivässä (kuvio 2). Internetille onkin luonteenomaista jokapäiväisyys eli se, että sitä käytetään säännöllisesti ja usein. Vain hyvin harva käyttää internetiä harvoin.

Kuvio 2. Internetiä monta kertaa päivässä käyttävien osuus sukupuolen ja iän mukaan 2010

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus, Tilastokeskus.

Internetin käyttö on jo niin runsasta, että se muodostaa valtaosan tietokoneen käytöstä. Lähes puolet vuoden 2010 tutkimukseen vastanneista arvioi, että netin parissa kuluu melkein koko se aika, jona tietokonetta käytetään yksityistarkoituksiin. Vastaavasti vain joka kymmenes ilmoitti, että netti vie vain neljänneksen tai vähemmän tietokoneenkäyttöajasta.

Asioiden hoitoa, tiedonhakua ja medioiden seuraamista

Internetin jokapäiväisyys näkyy hyvin myös yleisimmin netissä tehtävissä asioissa. Niiden joukossa on paljon henkilökohtaiseen talouteen, ostoksiin, matkailuun ja terveyteen liittyvää tiedonetsintää ja asioidenhoitoa, jotka toistuvat hyvin taajaan. Esimerkiksi pankkiasioita oli viimeisen kolmen kuukauden aikana hoitanut netissä 76 prosenttia suomalaisista. Palveluista ja tavaroista oli etsinyt tietoa 74 prosenttia. Viranomaisten sivuilta oli hakenut tietoa 49 prosenttia vastaajista ja täytetyn lomakkeen viranomaisille oli lähettänyt 29 prosenttia.

Yleisin netin käyttötapa on kuitenkin sähköposti, jota oli vuoden 2010 tutkimuksen mukaan käyttänyt viimeisten kolmen kuukauden aikana 77 prosenttia suomalaisista. Useampi kuin joka kolmas käyttää sähköpostia päivittäin tai lähes päivittäin. Sähköpostin käytöstä tulee helposti päivittäistä, jos sillä hoidetaan sekä sosiaalisia suhteita että käytännön asioita.

Myös joukkoviestimiä seurataan hyvin yleisesti internetin kautta. Monet perinteiset mediat ovat ottaneet netin käyttöön yhtenä jakelukanavanaan, johon ne sekä versioivat muualle tuotettua sisältöä että tuottavat kokonaan uutta sisältöä. Niiden sisältö – kuten myös puhtaiden verkkomedioiden – vaihtuu päivittäin, minkä vuoksi medioiden seuraaminen muodostuu luontaisesti jokapäiväiseksi. Uutisia televisiokanavien tai verkkolehtien nettisivuilta olikin keväällä 2010 lukenut peräti 74 prosenttia 16–74-vuotiaista. 44 prosenttia ilmoitti seuraavansa uutisia verkosta päivittäin.

Netin käyttötapojen yleisyydessä ei vuosina 2009–2010 tapahtunut kovin suuria muutoksia. Useimmat käyttötavat yleistyivät hieman, mikä oli seurausta ylipäätään netin käytön yleistymisestä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.12.2010