Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Me kaikki tarvitsemme ekosysteemejä joka päivä

  1. Ekosysteemitilinpidosta osa ympäristötilinpitoa?
  2. Kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin mittaamisen väline
  3. Tilastoyksikkönä ruuduista muodostuva alue
  4. Tileillä kuvataan tuotantoa ja terveydentilaa
  5. Kokeiluja tarvitaan
  6. Paikkatieto kaikkien eurooppalaisten ulottuville
  7. Soiden ekosysteemipalvelujen arvo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tilastoyksikkönä ruuduista muodostuva alue

Taloustilastoissa tilastojen perusyksikkö on yritys tai muu yksikkö ja sen toimipaikka. Toimipaikka eli paikallinen toimialayksikkö on:

  • yhden yrityksen tai yritystyyppisen yksikön omistama,
  • yhdessä paikassa sijaitseva,
  • pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluksia tuottava tuotantoyksikkö.

Perusyksikön tiedot aggregoidaan toimialoiksi ja institutionaalisiksi sektoreiksi, joiden tileillä esitellään niiden taloustoimia, esimerkiksi tuotantoa, kulutusta ja pääoman ylläpitoa.

Ekosysteemitilinpidossa alueen hallitsevan maanpeitteen ja muiden alueen fyysisiä ominaisuuksia kuvaavien paikkatietojen avulla rajataan riittävän samanlainen alue, joka voidaan määritellä "ekosysteemiksi". Tästä ekoyksiköstä voidaan mitata samantapaisia asioita kuin kansantalouden tilinpidossa: tuotettujen tuotteiden ja palveluiden määrää, kulutettua veden ja energian määrää ja ekoyksikön terveydentilaa eli sen kykyä tuottaa palveluja ja tuotteita.

Kansallisessa tilinpidossa ei mitattaisi vesilätäköiden ekosysteemejä, vaan alueen muodostajana käytetään neliökilometrin ruutuja. Tilinpidon pitäisi toimia eri mittakaavoilla, mutta erittäin tärkeää on kansallisen tason tietojen tuottaminen. Kansallisella tasolla tehdään tärkeimmät ympäristöpoliittiset päätökset ja sillä tilastoviranomaiset yleensä toimivat.

Samalla periaatteella tilinpito tulisi voida tarkentaa alueelliselle ja paikalliselle tasolle tai toisaalta yleistettävissä jopa globaalille tasolle. Tällainen skaalautuvuus edellyttää perustietoaineistolta paljon ja luokituksilta hierarkkisuutta. Tilastoyksiköiden ei tarvitse olla toisensa poissulkevia vaan ne voivat olla myös päällekkäisiä.

Hallitsevan maanpeitteen luokitus

1   Keinotekoiset pinnat (mukaan lukien
taajamat ja vastaavat alueet)
2 Ruohomaiset viljelykasvit
3 Puuvartiset viljelykasvit
4 Moni- tai kerrosviljelykasvit
5 Ruohoalueet
6 Puiden peittämä alue
7 Mangrove
8 Pensaikon peittämä alue
9 Pensas- tai ruohokasvillisuus,
joka on vedessä tai säännöllisesti tulvan alla
10 Luonnonkasvillisuuden harvaan peittämä alue
11 Autio maa-alue
12 Pysyvä lumi ja jäätikkö
13 Sisävedet
14 Rannikkovedet ja vuorovesialueet
15 Ei hallitsevaa maan peitteisyyttä

Lähde: SEEA 2012

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 5.6.2012