Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.6.2016

Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,9 miljarder euro under januari-mars

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade under första kvartalet 2016 med 0,9 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna minskade med 0,1 miljarder euro. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, förbättrades med 0,9 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 0,4 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna minskade med 1,4 procent från föregående kvartal. Under första kvartalet 2016 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 0,7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under första kvartalet till 12,6 miljarder euro och totalutgifterna till 14,4 miljarder euro. Statens totalinkomster ökade med 3,7 procent från motsvarande kvartal året innan, medan de totala utgifterna minskade med 3,4 procent. Underskottet (nettoupplåningen) som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 1,0 miljarder euro och var 1,8 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under första kvartalet till 12,3 miljarder euro. De minskade med 0,7 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna stod de erhållna inkomstskatterna och försäljningen av icke-marknadsprodukter för den största ökningen. Av inkomsterna minskade för sin del andra löpande transfereringar samt mottagna kapitaltransfereringar. Lokalförvaltningens totala utgifter uppgick under första kvartalet till 11,8 miljarder euro. De ökade med 0,7 procent. Av utgifterna stod de sociala naturaförmånerna (köpt marknadsproduktion) och den fasta bruttoinvesteringen för den största ökningen. Lokalförvaltningens överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,2 miljarder från året innan och var 0,5 miljarder euro

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under första kvartalet till 6,9 miljarder euro och totalutgifterna till 6,2 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 0,02 miljarder euro, dvs. med 0,3 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna ökade med 0,04 miljarder euro, dvs. med 0,6 procent. Av inkomsterna minskade de erhållna faktiska räntorna mest och av utgifterna ökade de sociala förmånerna, andra än i natura, mest. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,06 miljarder euro från året innan och var 0,7 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under första kvartalet till 4,8 miljarder euro. Inkomsterna ökade med 4,7 procent från motsvarande kvartal året innan. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,8 miljarder euro och ökningen från motsvarande kvartal året innan var 0,8 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Socialskyddsfondernas underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 8 miljoner euro under första kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statens totala inkomster minskade med 2,0 procent från föregående kvartal. Statens totala utgifter minskade med 2,2 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster minskade med 0,1 procent och lokalförvaltningens totala utgifter med 0,6 procent från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster minskade med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna med 1,6 procent. Av utgifterna minskade de löpande transfereringarna inom den offentliga förvaltningen mest. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster ökade med 1,8 procent från föregående kvartal, utgifterna minskade med 1,5 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. Fr.o.m. början av första kvartalet år 2016 används säsongrensningsprogrammet JDemetra+. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 13.6.2016. Uppgifterna revideras nästa gång 23.9.2016.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (383,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2016/01/jtume_2016_01_2016-06-22_tie_001_sv.html