Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2020

Den offentliga samfundens finansiella ställning förbettrades med 1,9 miljarder euro

De konsoliderade totalinkomsterna för de offentliga samfunden (tidigare den offentliga sektorn) ökade med 2,5 miljarder under fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,6 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. De offentliga samfundens nettoupplåning som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 1,9 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 0,2 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna minskade med 0,3 procent från föregående kvartal. Under fjärde kvartalet 2019 var de offentliga samfundens underskott (nettoupplåning) 1,4 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". De offentliga samfunden består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick till 15,2 miljarder euro och totalutgifterna till 16,5 miljarder euro under fjärde kvartalet. Statens totalinkomster ökade med 2,8 procent från motsvarande kvartal året innan. Samtidigt ökade de totala utgifterna med 1,9 procent från motsvarande kvartal året innan. Statens underskott, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 1,2 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster var 13,5 miljarder euro under fjärde kvartalet. Jämfört med motsvarande kvartal året innan ökade de med 19,4 procent. Av inkomsterna ökade inkomstskatterna mest. Mest minskade försäljningar av icke-marknadsprodukter. Under fjärde kvartalet var lokalförvaltningens totala utgifter 13,9 miljarder euro. De ökade med 0,7 procent. Av utgifterna ökade löntagarersättningar och den fasta bruttoinvesteringen mest. Lokalförvaltningens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 2,1 miljarder euro och var 0,4 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under fjärde kvartalet till 7,3 miljarder euro och totalutgifterna till 7,0 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,2 miljarder euro, dvs. med 2,1 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,2 miljarder euro, dvs. med 3,4 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna de betalda pensionerna. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, sjönk med omkring 0,1 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan, och uppgick till 0,2 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under fjärde kvartalet till 4,7 miljarder euro. Inkomsterna minskade med 3,4 procent från motsvarande kvartal året innan. På förändringen av inkomster inverkade transfereringar som erhållits från statssektorn mest. Dessa sjönk med 3,2 procent från året innan. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,6 miljarder euro och de ökade från motsvarande kvartal året innan med 0,4 procent. Av utgifterna ökade bara sociala transfereringar in natura med anknytning till förnödenheter som köpts på marknaden. Dessa ökade med 6,7 procent från året innan. Sådana transfereringar är till exempel läkemedelsersättningar. Övriga socialskyddsfonders överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 41 miljoner euro under fjärde kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statsförvaltningens totala inkomster minskade med 0,3 procent från föregående kvartal. Statens totala utgifter ökade med 1,8 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 2,8 procent från föregående kvartal. Dess totala utgifter minskade åter med 1,8 procent under fjärde kvartalet.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna med 3,9 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster steg med 0,3 procent från föregående kvartal och de totala utgifterna minskade med 0,3 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 9.3.2020. Uppgifterna revideras nästa gång 18.6.2020.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (434,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2019/04/jtume_2019_04_2020-03-16_tie_001_sv.html