Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2016

Konsumenternas förtroende starkare än på ett år

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i maj. Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 12,5 medan den i april var 9,8 och i mars 10,4. I maj i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 15,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,6. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2–19 maj 1 227 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi och arbetslöshet samt på de egna möjligheterna att spara förbättrades i maj jämfört med april. Däremot försvagades konsumenternas syn på den egna ekonomin i någon mån. I maj var konsumenternas syn på de egna möjligheterna att spara och på Finlands ekonomi ljus, synen på den egna ekonomin var försiktig och synen på arbetslösheten fortfarande dyster.

Konsumenterna ansåg i maj att tidpunkten var god för att ta lån och någorlunda god för att köpa kapitalvaror, men inte för att spara. I maj uppskattade sysselsatta konsumenter att risken för arbetslöshet sjunkit till samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Egen och Finlands ekonomi

I maj trodde 39 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tjugotvå procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i april 35 och 24 procent och för ett år sedan i maj 42 och 17 procent.

I maj litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I april var andelarna 28 och 15 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I maj litade 23 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 38 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. En månad tidigare var andelarna 19 och 46 procent och för ett år sedan 26 och 36 procent.

Av de sysselsatta antog 13 procent i maj att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 20 procent antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta upplevde 23 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I maj bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,3 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 45 procent i maj att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Hushållen hade fler planer än tidigare på att skaffa olika hobby- och motionsredskap. Av hushållen avsåg 15 procent att mycket eller ganska säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. I maj planerade 21 procent av hushållen att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

Totalt 48 procent av konsumenterna ansåg i maj att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 64 procent sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I maj ansåg 70 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Färre än vanligt, dvs. 11 procent av hushållen, planerade att ta lån inom ett år.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I maj var konsumenternas förtroende för ekonomin svagare på landsbygden i Södra Finland samt i Östra Finland än i övriga Finland. Av befolkningsgrupperna var företagare och högre tjänstemän mest optimistiska. Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärer och arbetslösa.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2015 04/2016 05/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,6 22,9 -6,5 15,5 9,8 12,5 =
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 8,4 8,4 6,6 -
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,0 25,3 -27,1 11,9 4,4 7,0 +
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,2 1,3 1,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,1 27,6 -51,1 -6,6 -15,4 -9,4 -
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -8,7 -2,7 -1,9 =
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 16,1 19,9 18,7 =
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,5 36,8 -19,6 2,9 0,6 -0,7 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,1 42,0 -47,1 26,8 28,2 28,9 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,3 52,2 10,9 48,1 41,9 45,8 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2016, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (423,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/05/kbar_2016_05_2016-05-27_tie_001_sv.html