Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2016

Konsumenternas förtroende är på en bra nivå

Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 15,8, då den i september var 14,4 och i augusti 15,7. I oktober i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 1,3. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 3–19 oktober 1 252 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i oktober förväntningarna något på den egna och på Finlands ekonomi samt på de egna möjligheterna att spara jämfört med september. Synen på den allmänna arbetslöshetsutvecklingen var ungefär oförändrad. Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes alla delfaktorer betydligt i oktober.

I oktober var konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi ljusa. Förväntningarna på konsumentens egen ekonomi och den allmänna arbetslösheten var på samma nivå som långtidsmedelvärdet. Konsumenterna ansåg att de egna möjligheterna att spara är goda under de följande 12 månaderna.

De tyckte också att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror och särskilt för att ta lån, men inte särskilt gynnsam för att spara. I oktober oroade sig sysselsatta konsumenter i någon mån för att själva råka ut för arbetslöshet.

Egen och Finlands ekonomi

I oktober trodde 41 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Sjutton procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i september 39 och 19 procent och i oktober för ett år sedan pessimistiska 27 och 37 procent.

I oktober litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 22 och 18 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I oktober litade 30 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under följande år och 32 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. En månad tidigare var motsvarande andelar 28 och 30 procent och för ett år sedan dystra 12 och 60 procent.

Av de sysselsatta antog 13 procent i oktober att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 18 procent antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta upplevde 23 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I oktober uppskattade konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,5 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningen var för ett år sedan 1,2 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 47 procent i oktober att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. De allmänna planerna på att använda pengar var fortfarande återhållsamma. Av hushållen hade 16 procent för avsikt att mycket eller ganska säkert köpa bil och 7 procent bostad inom ett år. I oktober planerade 18 procent av hushållen att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I oktober tyckte 57 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 68 procent sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året. Långtidsmedelvärdet för andelen hushåll som sparar är 60 och 74 procent. I oktober avsåg konsumenterna främst att spara för sämre tider eller för semesterresa. De näst vanligaste placeringsobjekten som konsumenterna planerade att placera i, efter olika bankkonton, var placeringsfonder.

I oktober ansåg 73 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Något fler än vanligt, dvs. 14 procent av hushållen, övervägde att ta lån inom ett år – i huvudsak för bostadsaktier eller konsumtion.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I oktober var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen och i Norra Finland. Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska. Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärer och arbetslösa.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2015 09/2016 10/2016 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 1,3 14,4 15,8 +
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 2,5 7,1 8,0 =
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 -8,7 9,2 11,4 +
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,2 1,3 1,5  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -4,1 27,6 -51,1 -27,7 -1,7 -2,0 =
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,5 7,6 -18,8 -5,7 -3,1 -3,2 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,3 41,8 -14,2 15,6 21,4 22,4 +
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 2,5 3,7 8,3 =
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,4 42,0 -47,1 14,4 29,5 31,3 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,4 52,2 10,9 39,1 42,9 45,6 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (428,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/10/kbar_2016_10_2016-10-27_tie_001_sv.html