Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.4.2006

Vuoden 2006 virallinen päästölaskenta Ilmastosopimukselle

YK:n ilmastosopimukselle huhtikuun puolessa välissä lähteneen kasvihuonekaasuinventaarion mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2004 olivat 81,4 miljoonaa yhteismitallista hiilidioksiditonnia (CO2 ekv.). Vuoden 2006 virallisen lähetyksen lopulliset päästöluvut poikkeavat tietyillä raportointisektoreilla hieman EU:lle alkuvuodesta ilmoitetuista päästöistä. Päästölukuja päivitettiin ilmastosopimuksen lähetykseen mm. rauta- ja terästeollisuuden osalta uusilla, EU-lähetyksen jälkeen saaduilla tiedolla. Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat vuosittaiset ilmastosopimuksen mukaiset kasvihuonekaasupäästönsä EU:n komissiolle etukäteen tammikuussa EU:n yhteistä raportointia varten. Jäsenmailla on mahdollisuus tarkistaa päästölaskelmiaan EU:lle aina 15.3. saakka. Kunkin vuoden virallinen lähetys Ilmastosopimukselle tehdään vuosittain vasta 15.4.

Vuoden 2004 kokonaispäästöt ylittivät Kioton pöytäkirjan tavoitetason reilulla 14 prosentilla eli noin 10 miljoonalla tonnilla. Päästöt kuitenkin laskivat vuoden 2003 ennätystasosta vajaat viisi prosenttia. Suomelle Kioton velvoitekauden tavoitetason määrää vuoden 1990 päästötaso

Vuoden 2004 kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa oli energiasektorilla syntyneitä hiilidioksidipäästöjä (CO2). Hiilidioksidipäästöistä suurin osa syntyi fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta energian tuotannossa (32,8 Milj. t CO2) ja teollisuudessa (11,2 Milj. t CO2). Merkittäviin energiasektorin päästölähteisiin kuuluivat myös liikenteen CO2 päästöt (13,5 Milj. t CO2.). Vuoden 2004 hiilidioksidipäästöt olivat 22 prosenttia suuremmat kuin vuoden 1990 vastaavat päästöt. Vuoden 2003 tasoon verrattuna fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polton CO2 päästöt kuitenkin laskivat noin 6 %. Lasku johtui pääasiassa fossiilisten polttoaineiden ja turpeen vähäisemmästä käytöstä energian tuotannossa verrattuna vuoteen 2003. Fossiilisten polttoaineiden (hiili ja maakaasu) ja turpeen sijasta hyödynnettiin runsassateisen vuoden täyttämiä vesivoimavaroja.

Dityppioksidi- (N2O) ja metaanipäästöissä (CH4) on laskeva trendi. Vuoden 2004 N2O-päästöt olivat 12 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Vajaa puolet päästöistä oli maatalousmailta vapautuvaa dityppioksidia. Muita mainittavia päästölähteitä olivat energiasektorin päästöt sekä teollisuusprosesseista vapautuvat (ei-polttoperäiset) päästöt. Metaanipäästöt vuonna 2004 olivat myös noin neljänneksen pienemmät kuin vuoden 1990 päästöt. Metaanipäästöistä yli puolet oli peräisin jätteiden käsittelystä ja kolmannes kotieläinten ruuansulatuksen päästöistä. Metaanipäästöjen laskeva trendi johtuu mm. jätteiden kaatopaikkasijoituksen vähentymisestä ja kaatopaikkakaasun talteenoton lisääntymisestä sekä karjatalouden supistumisesta.

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektorin päästöt ja nielut raportoidaan inventaariolaskennassa erillään muiden sektoreiden päästöistä. Nieluilla tarkoitetaan kasvihuonekaasujen sitoutumista ilmakehästä. Suomessa sektori oli vuonna 2004 noin 18,5 milj. t CO2 ekv. nettonielu eli sektorin kokonaispäästöt olivat pienemmät kuin sen sitoma hiilidioksidi. Nielu muodostui pääasiassa metsien kasvun ilmakehästä sitomasta hiilidioksidista.

Vuoden 2006 inventaariolähetys sisältää päästötiedot vuodesta 1990 vuoteen 2004. Päästölaskennan kehittyessä tai uusia laskentaohjeita sovellettaessa lasketaan koko päästöaikasarja uudelleen vuodesta 1990 aina viimeisempään inventaariovuoteen päästötiedon yhdenmukaisuuden ja vertailtavuuden varmistamiseksi. Vuoden 2006 inventaariolähetyksessä päästötietojen yhdenmukaisuuteen ja perusvuoden 1990 tarkistamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota, koska raportointi antaa lähtötiedot Kioton velvoitekauden sallittujen päästömäärien kiinnittämiseen.

Kasvihuonekaasupäästöt ja -nielut vuosina 1990-2004 (Milj. t CO2 ekv.)

Kasvihuonekaasupäästöt kaasuittain vuosina 1990-2004 (Milj. t CO2 ekv.)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CO2                              
Polttoaineiden energiakäyttö 53,09 51,99 51,17 52,94 58,21 54,82 60,52 58,88 55,58 55,13 53,30 58,80 61,36 69,10 64,97
Teollisuusprosessit 3,32 3,15 3,01 2,95 3,11 3,03 3,17 3,46 3,44 3,52 3,61 3,57 3,49 3,82 3,97
Muut lähteet 0,34 0,32 0,32 0,36 0,25 0,26 0,23 0,28 0,22 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18
N2O                              
Maatalous 4,96 4,60 4,18 4,20 4,19 4,37 4,26 4,22 4,12 4,01 4,04 3,96 3,93 3,88 3,79
Teollisuusprosessit 1,66 1,44 1,30 1,36 1,44 1,46 1,46 1,44 1,38 1,35 1,36 1,28 1,34 1,42 1,46
Energia 0,65 0,62 0,60 0,65 0,70 0,72 0,78 0,83 0,86 0,90 0,91 0,99 1,05 1,13 1,14
Muut lähteet 0,67 0,66 0,65 0,64 0,63 0,62 0,63 0,61 0,57 0,57 0,56 0,56 0,54 0,54 0,52
CH4                              
Jäte 3,83 3,87 3,89 3,89 3,82 3,76 3,67 3,57 3,42 3,34 3,13 3,02 2,80 2,62 2,48
Maatalous 2,15 2,06 2,00 2,00 2,01 1,93 1,95 1,98 1,94 1,91 1,91 1,87 1,89 1,87 1,84
Energia 0,34 0,36 0,37 0,39 0,39 0,39 0,40 0,38 0,38 0,37 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36
Muut lähteet 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00
F-kaasut 0,09 0,07 0,04 0,03 0,04 0,10 0,15 0,24 0,30 0,40 0,58 0,73 0,53 0,71 0,73
Yhteensä 71,09 69,16 67,55 69,43 74,81 71,47 77,22 75,91 72,22 71,70 69,97 75,37 77,50 85,66 81,44

Huom. Pyöristyksistä johtuen taulukossa esiintyvät summat eivät aina täsmää.

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektorin päästöt ja nielut vuosina 1990-2004 (Milj. t CO2 ekv.).

     1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004
Metsämaa
CO2 -27,79 -41,76 -35,68 -33,93 -24,30 -24,06 -31,32 -25,27 -24,74 -25,89 -25,26 -28,08 -26,92 -25,70 -26,17
N2O 0,028 0,021 0,010 0,004 0,012 0,007 0,008 0,013 0,009 0,014 0,014 0,012 0,013 0,012 0,012
CH4 0,016 0,006 0,011 0,004 0,009 0,007 0,005 0,008 0,003 0,007 0,003 0,010 0,010 0,008 0,002
Maatalousmaa
CO2 7,42 5,61 5,44 5,43 5,24 6,90 7,13 6,71 6,13 5,80 5,28 5,09 4,62 4,17 3,86
Ruohikkoalueet
CO2 -1,65 -0,61 -0,41 0,26 1,25 1,09 0,60 1,00 1,74 2,39 2,97 3,23 2,70 3,01 3,19
Kosteikot (turvetuotantokentät)
CO2 0,59 0,59 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 0,70 0,69 0,64 0,61
N2O 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006
CH4 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008 0,008
Nettonielu yhteensä -21,38 -36,13 -29,99 -27,60 -17,12 -15,38 -22,90 -16,85 -16,16 -16,98 -16,29 -19,02 -18,86 -17,85 -18,49

(negatiivinen luku tarkoittaa nielua, positiivinen luku päästöä)

Lähde: Greenhouse gas emissions in Finland 1990-2004, National Inventory Report to the UNFCCC, 15th April 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, 050-5005247, Tuija Lapveteläinen (09 ) 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: Vuoden 2004 kaikki päästötiedot

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 19.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2004/khki_2004_2006-04-19_tie_002.html