Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.4.2013

Växthusgasutsläppen år 2011

År 2011 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 67,0 miljoner ton koldioxid (CO2-ekv.). Utsläppen minskade med 7,5 miljoner ton koldioxid från året innan, vilket var omkring 6 procent under målnivån för Kyotoprotokollet. Uppgifterna baserar sig på den inventering om utsläppen för år 2011 som Statistikcentralen sände till FN:s klimatkonvention den 15 april 2013. Jämfört med de preliminära uppgifterna som offentliggjordes i december 2012 ökade utsläppen med 0,2 miljoner ton koldioxid, vilket främst beror på en revidering av förbrukningsvolymen för torv inom energisektorn.

Målnivån för Kyotoprotokollet och utsläppen av växthusgaser i Finland åren 1990–2011 (milj. ton CO2-ekv.), exkl. LULUCF-sektorn

Målnivån för Kyotoprotokollet och utsläppen av växthusgaser i Finland åren 1990–2011 (milj. ton CO2-ekv.), exkl. LULUCF-sektorn

Utsläppen minskade inom alla sektorer jämfört med året innan, mest inom energisektorn där minskningen var 12 procent (nästan 7,2 miljoner ton koldioxid). Elproduktionens fossila bränslen ersattes med elimport på grund av den goda vattensituationen i Norden. Dessutom sjönk totalförbrukningen av energi i och med den minskade industriproduktionen och det varma vädret i slutet av året. Största delen av utsläppsminskningen skedde inom utsläppshandelssektorn.

Nettosänkan inom sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) låg på föregående års nivå (24,6 miljoner ton koldioxid).

Finlands växthusgasutsläpp efter sektor. Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid. Negativa tal avser upptag

      1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Utsläppen exkl. LULUCF-sektorn 70,44 70,88 69,33 68,75 80,08 78,42 70,21 66,05 74,54 67,02
  Energisektorn 54,49 56,06 54,46 54,04 65,38 63,29 54,76 52,68 60,55 53,38
    Energiindustrin 19,19 24,12 22,12 21,92 32,87 30,80 24,09 25,13 30,49 24,63
    Industri och byggande 13,36 12,14 11,94 11,34 11,61 11,43 10,77 8,39 9,89 9,67
    Inrikes transport 12,76 11,99 12,84 13,71 13,90 14,26 13,60 12,92 13,43 13,23
    Övrig energi 1) 9,19 7,81 7,56 7,07 6,99 6,79 6,30 6,24 6,74 5,86
  Industriprocesser 5,13 4,70 5,58 6,37 6,30 6,83 7,17 5,35 5,77 5,59
    Industriprocesser (utan F-gaser) 5,02 4,60 5,01 5,44 5,47 5,87 6,11 4,40 4,57 4,52
    Användning av F-gaser 0,12 0,10 0,57 0,94 0,83 0,96 1,06 0,95 1,20 1,06
  Användning av lösningsmedel och övriga produkter 0,18 0,14 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,07 0,07 0,07
  Jordbruk 6,66 6,07 5,89 5,83 5,83 5,83 5,92 5,76 5,95 5,87
  Avfallshantering 3,97 3,91 3,27 2,40 2,47 2,38 2,28 2,19 2,19 2,11
LULUCF-sektorn -15,16 -14,14 -20,45 -29,94 -33,93 -25,71 -29,64 -39,27 -24,62 -24,58
1) Övrig energi innehåller underguppen uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk, övrig användning av bränslen och diffusa utsläpp av bränslen

Uppföljningen av beslutet om bördefördelning, som ingår i EU:s klimat- och energipaket, kräver i fortsättningen att utsläppsuppgifterna uppdelas i utsläpp inom utsläppshandelssektorn och utsläpp utanför utsläppshandelssektorn. I beslutet om bördefördelning har för utsläpp utanför utsläppshandelssektorn avtalats om åtaganden att begränsa dessa utsläpp under åren 2013–2020 jämfört med utsläppen för år 2005. Detta åtagande om utsläppsminskning är för Finlands del 16 procent fram till år 2020. Mellan åren 2013–2020 ska utsläppen vara i enlighet med målriktlinjen eller lägre. Målriktlinjen är linjär och dess startpunkt är genomsnittet av utsläppen utanför sektorn för utsläppshandeln under åren 2008–2010 och slutpunkt utsläppsminskningsmålet år 2020. Utsläppen utanför utsläppshandelssektorn beräknas som skillnaden mellan granskade totalutsläpp och verifierade utsläpp inom utsläppshandelssektorn. De verifierade utsläppen inom utsläppshandelssektorn publiceras av Energimarknadsverket.

Växthusgasutsläpp och -upptag fördelat på utsläpp inom och utanför utsläppshandeln åren 2005 och 2008–2011 (milj. ton CO2-ekv.). LULUCF-sektorn ingår inte i utsläppshandeln och omfattas inte av förpliktelserna om utsläppsminskning i beslutet om bördefördelning. Negativa tal avser upptag

  2005 2008 2009 2010 2011 Förändring,
2010 - 2011
Utsläppen exkl. LULUCF-sektorn 68,7 70,2 66,0 74,5 67,0 -7,5
  Utsläppshandelssektorn 1) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 -6,2
  Sektorn utanför utsläppshandeln 35,6 34,0 31,7 33,2 31,9 -1,3
LULUCF-sektorn -29,9 -29,6 -39,3 -24,6 -24,6 0,05
1) Energimarknadsverket (EMV)

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 09 1734 2937, Timo Kareinen 09 1734 3563, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (275,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2011/khki_2011_2013-04-15_tie_001_sv.html