Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.4.2014

Finlands växhusgasutsläpp under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod har utvärderats

Enligt Statistikcentralens uppgifter om växthusgasutsläpp uppfyller Finland sina åtaganden i enlighet med Kyotoprotokollet under den första åtagandeperioden. Under perioden 2008–2012 var utsläppen 5 procent under den tillåtna utsläppsmängd som tilldelats Finland. Förändringen till följd av kontrollräkningen, jämfört med de preliminära uppgifterna från december 2013, var marginell (0,01 procent under perioden 2008–2012).

Målnivån för Kyotoprotokollet och utsläppen av växthusgaser i Finland åren 1990–2012 (milj. ton CO2-ekv.), exkl. LULUCF-sektorn

Målnivån för Kyotoprotokollet och utsläppen av växthusgaser i Finland åren 1990–2012 (milj. ton CO2-ekv.), exkl. LULUCF-sektorn

År 2012 sjönk Finlands växthusgasutsläpp med 5,9 miljoner ton koldioxid (CO2-ekv.) och uppgick till 61,0 miljoner ton koldioxid. Utsläppen minskade inom alla sektorer jämfört med året innan, mest inom energisektorn där minskningen var 10 procent (5,5 miljoner ton koldioxid). Elproduktionens fossila bränslen och torv ersattes med elimport samt med trä och inhemsk vattenkraft. Användningen av fossila bränslen och torv minskade betydligt också inom industrin. Största delen av utsläppsminskningen skedde inom utsläppshandelssektorn.

Nettosänkan inom sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) låg på föregående års nivå, dvs. 25,9 miljoner ton koldioxid.

Finlands växthusgasutsläpp efter sektor. Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid. Negativa tal avser upptag av växthusgaser ur atmosfären

      1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Utsläppen exkl. LULUCF-sektorn 70,3 70,8 69,2 68,6 79,9 78,2 70,1 66,0 74,4 66,9 61,0
  Energisektorn 54,5 56,0 54,4 54,0 65,3 63,2 54,7 52,7 60,5 53,3 47,8
    Energiindustrin 19,2 24,1 22,1 21,9 32,9 30,8 24,2 25,2 30,6 24,7 20,7
    Industri och byggande 13,4 12,1 11,9 11,3 11,6 11,4 10,7 8,4 9,9 9,6 8,4
    Inrikes transport 12,8 12,0 12,8 13,7 13,9 14,2 13,6 12,9 13,4 13,2 12,7
    Övrig energi 1) 9,2 7,8 7,6 7,0 6,9 6,7 6,2 6,2 6,6 5,7 6,1
  Industriprocesser 5,1 4,7 5,6 6,4 6,3 6,8 7,2 5,4 5,8 5,6 5,3
    Industriprocesser (utan F-gaser) 5,0 4,6 5,0 5,4 5,5 5,9 6,1 4,4 4,6 4,5 4,3
    Användning av F-gaser 0,1 0,1 0,6 0,9 0,8 1,0 1,1 0,9 1,2 1,1 1,0
  Användning av lösningsmedel och övriga produkter 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Jordbruk 6,5 6,0 5,8 5,7 5,7 5,8 5,8 5,7 5,9 5,8 5,7
  Avfallshantering 4,0 3,9 3,3 2,4 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1
LULUCF-sektorn -13,7 -12,8 -19,2 -28,6 -32,5 -24,3 -29,0 -38,8 -24,1 -24,1 -25,9
1) Övrig energi innehåller undergrupperna uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk, övrig andvändning av bränslen och diffusa utsläpp av bränslen

Utsläppen utanför utsläppshandeln beräknas som skillnaden mellan kontrollerade totalutsläpp och verifierade utsläpp inom utsläppshandelssektorn. De verifierade utsläppen inom utsläppshandelssektorn publiceras av Energimyndigheten.

Växthusgasutsläpp och -upptag fördelat på utsläpp inom och utanför utsläppshandeln åren 2005 och 2008–2012 (milj. ton CO2-ekv.). Negativa tal avser upptag av växthusgaser ur atmosfären

  2005 2008 2009 2010 2011 2012 Förändring,
2011–2012
Utsläppen exkl. LULUCF-sektorn 68,6 70,1 66,0 74,4 66,9 61,0 -5,9
  Utsläppshandelssektorn 1) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 29,5 -5,6
  Sektorn utanför utsläppshandeln 2) 35,5 34,0 31,6 33,1 31,8 31,5 -0,3
LULUCF-sektorn 3) -28,6 -29,0 -38,8 -24,1 -24,1 -25,9 -1,7
1) Källa: Energimyndigheten
2) Innehåller också utsläpp från inrikes flygtrafik, även om utsläppen ifråga ingår i utsläppshandeln för flygtrafik inom EU
3) LULUCF-sektorn hör inte till utsläppshandeln

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 09 1734 2937, Riitta Pipatti 09 1734 3543, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (277,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2012/khki_2012_2014-04-15_tie_001_sv.html