Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 24.5.2017

Kasvua Suomen kasvihuonekaasupäästöissä

Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan vuoden 2016 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 58,8 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.). Päästöt kasvoivat 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ollen kuitenkin 18 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Suurimpina syinä päästöjen kasvuun olivat hiilen kulutuksen kasvu ja biopolttoaineiden osuuden lasku liikenteen polttoaineiden käytössä. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt kasvoivat 5 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna ja ylittivät EU:n asettaman päästökiintiön 1,0 miljoonalla tonnilla CO2-ekv.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat sektoreittain (päästöt positiivisia ja poistumat negatiivisia lukuja)

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat sektoreittain (päästöt positiivisia ja poistumat negatiivisia lukuja)

Tilastokeskuksen pikaennakossa julkistetaan vuoden kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain ja jaoteltuna päästökauppaan kuuluviin ja päästökaupan ulkopuolisiin päästöihin. Lisätietoa kasvihuonekaasupäästöistä, niiden kehittymisestä sektoreittain ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä sekä kansainvälisten velvoitteiden täyttämisestä, löytyy Tilastokeskuksen suomenkielisestä raportista Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2016 .

Pikaennakkotietojen mukaan kokonaispäästöt kasvoivat 6 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Energiasektorin päästöt kasvoivat 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Suurimpina syinä päästöjen kasvuun olivat hiilen kulutuksen kasvu ja biopolttoaineiden osuuden lasku liikenteen polttoaineiden käytössä. Energiasektorin laskennassa on käytetty Tilastokeskuksen julkistamaa vuoden 2016 energian kokonaiskulutuksen ennakkotietoa . Teollisuusprosessien ja tuotteiden käytön sektorilla päästöt nousivat 3 prosenttia edellisvuodesta, nousuun vaikutti eniten mineraaliteollisuuden (13 prosenttia) ja kemianteollisuuden päästöt (11 prosenttia). Maatalouden päästöt pysyivät samalla tasolla verrattuna vuoteen 2015. Jätteiden käsittelyn päästöt vähentyivät noin 4 prosenttia. LULUCF-sektorin hiilinielu pieneni 8 prosenttia.

Päästökaupan ulkopuoliset päästöt lasketaan kokonaispäästöjen ja päästökauppasektorin todennettujen päästöjen erotuksena, pois lukien inventaarion mukaiset kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt. Päästökauppasektorin todennetut päästöt julkaisee Energiavirasto. Päästökaupan ulkopuolisille päästöille on EU:n taakanjakopäätöksessä määritelty vuosille 2013-2020 vuosittaiset kansalliset päästökiintiöt. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt alittavat päästökiintiöt vuosina 2013-2015. Vuoden 2016 pikaennakkotiedon mukaiset päästöt ylittivät tavoitepolun. Lisätietoja saatavilla julkistuksen katsauksessa .

Kasvihuonekaasupäästöt ja –poistumat sektoreittain jaoteltuina päästökauppaan kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005, 2010 ja 2013-2016 (milj. t CO2-ekv.)

2005 2010 2013 2014 2015 2016 1) muutos,
2015–2016   
Päästöt yhteensä pl. LULUCF -sektori 2) 69,6 75,7 63,2 59,1 55,6 58,8 3,2
Kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
Päästökauppaan kuuluvat päästöt 3) 33,1 41,3 31,5 28,8 25,5 27,2 1,8
   Energiasektori 29,6 37,3 27,6 25,1 21,6 22,9 1,3
   Teollisuusprosessit 3,5 4,1 3,9 3,7 3,9 4,3 0,4
   Päästökaupan ja
    inventaarion
    tilastoero 4)
0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 .. ..
Päästökaupan ulkopuoliset päästöt 5) 36,2 34,1 31,5 30,2 29,9 31,3 1,4
   Energiasektori 23,8 22,6 20,5 19,2 19,0 20,8 1,8
       Kotimaan liikenne 5) 12,6 12,5 12,0 10,9 10,9 12,1 1,2
       Energia, muut kuin
        liikenne
11,2 10,2 8,5 8,3 8,1 8,7 0,6
   Teollisuusprosessit ja
    tuotteiden käyttö
3,0 2,2 2,0 2,2 2,1 2,0 -0,2
       Teollisuusprosessit
       (pl. F-kaasut) 6)
2,0 0,7 0,4 0,5 0,6 0,5 -0,1
       F-kaasujen käyttö 6) 0,9 1,5 1,6 1,7 1,6 1,5 -0,1
   Maatalous 6,5 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 0,0
   Jätteiden käsittely 2,8 2,6 2,3 2,2 2,1 2,0 -0,1
   Epäsuorat CO2-päästöt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
   Päästökaupan ja
    inventaarion tilastoero 4)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 .. ..
LULUCF -sektori 2) -27,1 -27,3 -26,3 -28,3 -26,0 -23,9 2,1
1) Pikaennakkotieto
2) LULUCF tarkoittaa maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous-sektoria. Sektori ei kuulu päästökaupan piiriin eikä taakanjakopäätöksen vähennysvelvotteisiin
3) Lähde: Energiavirasto. Vuonna 2013 päästökauppasektori laajentui uusilla toiminnoilla
4) Menetelmä- ja määrittelyeroista johtuva eroavuus päästökauppasektorin kokonaispäästöissä energiaviraston ja kasvihuonekaasuinventaarion tietojen välillä
5) Ilman inventaarion mukaista kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöä
6) F-kaasuilla tarkoitetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja (HFC-, PFC-yhdisteet sekä SF6 ja NF3)

Pikaennakon päästö- ja poistumatietojen laskenta tehdään karkeammalla tasolla, kuin varsinainen vuoden 2016 inventaariolaskenta. Päästöt tarkentuvat, kun kaikki laskennassa käytettävät tiedot valmistuvat. Kasvihuonekaasut-tilaston ennakkotiedot julkistetaan joulukuussa 2017 ja viralliset tiedot maalis-huhtikuussa 2018.


Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti 029 551 3543, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (297,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2016/khki_2016_2017-05-24_tie_001_fi.html