Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 4.10.2006

Antalet patentansökningar minskade från året innan

I Finland inlämnades totalt 2 061 patentansökningar år 2005. Året innan inlämnades 164 färre ansökningar. Antalet ansökningar direkt från utlandet uppgick vid Patent- och registerstyrelsen till 226, dvs. 11 fler än föregående år. Största delen av de utländska ansökningarna kom från Förenta staterna (69 st.), från Sverige (41st.) och Tyskland (23 st.).

Merparten av de inhemska patentansökningarna, 74 procent, hade inlämnats av företag och sammanslutningar, resten av privatpersoner. Företagens ansökningar minskade med något under 200 ansökningar och privatpersonernas ökade med 21 från året innan.

År 2005 sökte 539 företag eller sammanslutningar patent i Finland. Antalet minskade med 17 från föregående år. Patentansökan inlämnades tillsammans med något annat företag av 19 företag, 15 företag gjorde 10 ansökningar eller fler. De flesta företag lämnade bara en patentansökning. År 2005 var de 371 till antalet.

Drygt en tredjedel av de uppfinningar för vilka inhemsk patentansökan inlämnades år 2005, gjordes i Helsingfors ekonomiska region (37%). De näst största ekonomiska regionerna var Tammerfors (8%) och Uleåborg (7%).

År 2005 hörde flest ansökningar, 21 procent, av de inhemska ansökningarna i Finland som inlämnades enligt den internationella patentklassen (International Patent Classification, IPC) till huvudområdet arbetsmetoder och transport. Det näst största patentområdet var elteknik, som omfattade 18 procent av ansökningarna. I de utländska ansökningarna hade eltekniken den största andelen, dvs. 28 procent. Näst flest utländska ansökningar lämnades inom området arbetsmetoder och transport, dvs. 15 procent.

Patentansökningar i Finland efter patentområde år 2005

År 2005 beviljades 1 757 patent i Finland, av vilka 1 121 beviljades inhemska och 636 utländska patentsökare. Antalet beviljade patent gick ned med 327 från föregående år. Den största andelen (25%) av de inhemska patenten hörde till det eltekniska området och den största andelen (28%) av de patent som beviljades utländska patentsökare till det kemiska och metallurgiska området. Av de inhemska patenten beviljades 1 022 patent företag och sammanslutningar. Totalt beviljades 310 företag patent. Inom metall- och verkstadsindustrin (74 företag), elektronikindustrin (53 företag) och inom övriga företagstjänster (34 företag) fanns flest företag som beviljats patent.

Källa: Patentering 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/2005/pat_2005_2006-10-04_tie_001_sv.html