Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.11.2011

Det årliga antalet patent sökta i Finland minskade ytterligare år 2010

Antalet patentansökningar som gjordes i Finland minskade år 2010 med omkring 100 ansökningar från året innan. Antalet minskade både för inhemska och utländska sökandes del. Däremot var antalet patent som beviljades inhemska patentsökande i Finland, såväl som antalet europeiska patent som beviljades finländska företag och sammanslutningar, på samma nivå som året innan. Antalet amerikanska patent som beviljades finländska företag och sammanslutningar ökade med en fjärdedel till omkring 1 250 patent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens patentstatistik för år 2010.

Patent som beviljats företag och sammanslutningar samt företag som beviljats patent 2009 och 2010

Patent som beviljats företag och sammanslutningar samt företag som beviljats patent 2009 och 2010

År 2010 inlämnades i Finland totalt 1 833 patentansökningar. Av dessa var 1 731 inhemska ansökningar. Antalet patentansökningar som gjorts av utländska sökande direkt i Finland har årligen minskat medan den internationella patenteringen ökat. Samma utveckling fortsatte år 2010, då av de patentansökningar som inlämnades i Finland den sökande var utländsk vid 102 ansökningar. En dryg fjärdedel av alla patent som söktes i Finland år 2010 gällde arbetsmetoder och transport.

De finländska företagens och sammanslutningarnas inhemska patentering var år 2010 lägre än året innan. Företagen och sammanslutningarna gjorde totalt 1 356 patentansökningar, medan motsvarande siffra år 2009 var 1 403. Mest patentansökningar gjordes inom metall- och verkstadsindustrin; totalt 470 ansökningar, av 128 sökande företag. Antalet patentansökningar inom industrinäringsgrenarna minskade år 2010 med totalt sex procent från året innan, inom övriga näringsgrenar var total antalet ansökningar på samma nivå som föregående år.

Av de inhemska patentansökningarna år 2010 hade en dryg tredjedel, 37 procent, inlämnats av uppfinnare bosatta i landskapet Nyland. Birkalands andel förstärktes från året innan, då dess andel var 12 procent. Året innan var andelen patentansökningar från Birkaland efter uppgift om uppfinnare nio procent och antalet ansökningar 45 ansökningar färre.

År 2010 beviljades totalt 923 patent i Finland, dvs. 132 patent färre än året innan. Till utvecklingen av totalantalet bidrog det minskade antalet patent till utländska patentinnehavare. Antalet patent som beviljades inhemska innehavare ökade däremot med ett par patent. Finländska företag och sammanslutningar beviljades 648 av patenten, dvs. ungefär lika många som året innan. Flest patent beviljades metall- och verkstadsindustrin och de inhemska patent som beviljades finländska företag hänförde sig vanligen liksom tidigare år till patentsegmentet arbetsmetoder och transport.

År 2010 beviljades finländska företag och sammanslutningar totalt 657 patent via Europeiska patentverket (EPO). Året innan var antalet beviljade patent 642. Omkring hälften av antalet europapatent beviljades elektronikindustrin, medan metall- och verkstadsindustrin beviljades näst flest europapatent.

Antalet patent som Förenta staternas patentverk (USPTO) beviljade finländska företag och sammanslutningar år 2010 ökade med en dryg fjärdedel, med 261 patent, från året innan. Antalet beviljade patent uppgick till 1 251. Av dem hänförde sig 887 patent till elektronikindustrin. Liksom europapatent beviljades metall- och verkstadsindustrin näst flest amerikanska patent, totalt 135 patent år 2010.

I Finland trädde totalt 4 644 europapatent i kraft år 2010, medan antalet året innan uppgick till 4 497. De största huvudsegmenten inom europapatent var kemi och metallurgi samt människans basförnödenheter. Tyskland och Förenta staterna var fortfarande de vanligaste innehavarländerna när det gäller europapatent som trätt i kraft i Finland.

År 2010 gjordes totalt 559 nyttighetsmodellansökningar i Finland, medan antalet året innan var 479. Av nyttighetsmodellansökningarna gjordes 94 procent av inhemska sökande. Omkring hälften av dessa ansökningar var från privatpersoner. Enligt patentklassificeringen var nyttighetsmodellansökningarna relativt sett vanligast inom huvudsegmenten människans basförnödenheter, byggteknik samt arbetsmetoder och transport. Liksom för inhemska patentansökningar söktes nyttighetsmodeller mest inom metall- och verkstadsindustrin.


Källa: Patentering 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/2010/pat_2010_2011-11-03_tie_001_sv.html