Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.5.2009

Det relativa arbetslöshetstalet 8,8 procent i april

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet sysselsatta i april år 2009 till 2 432 000, dvs. 69 000 färre än året innan. Antalet löntagare minskade, medan antalet företagare var oförändrat. Antalet sysselsatta minskade i alla län förutom i Lappland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i april 67,6 procent, dvs. 2,4 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden sjönk till 68,9 procent. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var som högst - 70,8 procent - för omkring ett år sedan Det relativa sysselsättningstalet sjönk både för män och för kvinnor: med 3,2 procentenheter till 68,3 procent för män och med 1,5 procentenheter till 67,0 procent för kvinnor. När man ser till åldersgrupper sjönk det relativa sysselsättningstalet bland 15–54-åringar, medan det var oförändrat i åldersgruppen 55–64-åringar.

Förändringar i sysselsättningen 2009/04–2008/04 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, tusen personer

  2009/04 2008/04 Förändring, %
2009/04 - 2008/04
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 021 3 999 0,5
Arbetskraften totalt 2 665 2 666 0,0
Sysselsatta totalt 2 432 2 501 –2,8
– löntagare 2 115 2 183 –3,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 317 318 –0,1
Arbetslösa 233 165 41,3
Utanför arbetskraften totalt 1 355 1 333 1,7
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 67,6 70,0 –2,4
Relativt arbetslöshetstal, % 8,8 6,2 2,6
Arbetskraftsandel, % 66,3 66,7 –0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i april 2009 till 233 000, dvs. 68 000 fler än i april året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,8 procent i april, dvs. 2,6 procentenheter större än året innan. I april 2009 var antalet arbetslösa och det relativa arbetslöshetstalet ungefär på samma nivå som för tre år sedan, i april 2006.

Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa arbetslöshetstalet steg i april till 8,2 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var som lägst - 6,2 procent - för omkring ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 3,3 procentenheter till 9,5 procent och relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,8 procentenheter till 8,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, 7,7 procent, och högst i Östra Finlands län, 13,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i april 23,7 procent, vilket var 6,2 procentenheter större än i april året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga steg till 18,5 procent. Under våren brukar det relativa arbetslöshetstalet stiga på grund av att studerande kommer ut på arbetsmarknaden (utexaminering och sommarjobbssökande). I juni återgår det relativa arbetslöshetstalet bland unga vanligen till en nivå som är nära den genomsnittliga nivån för året. Under april–maj är det skäl att i första hand uppskatta arbetslöshetsnivån för unga på basis av den säsong- och slumpvariationsrensade trenden, där man eliminerat säsongvariationen som är likartad år efter år.

I april fanns det 23 000 fler som inte tillhörde arbetskraften än året innan.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av april 2009 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 252 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 59 000 större än i april året innan. Arbetslösheten ökade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (49 %), Birkaland (42 %), Tavastland (39 %) och Österbotten (39 %). I slutet av april var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 36 000, vilket var 29 000 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 85 000 i slutet av april, vilket var 1 000 färre jämfört med april året innan. Åtgärderna gällde 3,2 procent av arbetskraften. Det fanns 29 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna. Antalet var 11 000 större än i april året innan. I april anmäldes 39 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 15 000 färre än i april året innan.

Förändringar 2009/04 – 2008/04 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, tusen personer

  2009/04 2008/04 Förändring, %
2009/04 - 2008/04
Arbetslösa arbetssökande 252 192 30,9
– arbetslösa längre än ett år 40 45 –11,2
Åtgärder sammanlagt 85 87 –1,7
– sysselsatta genom stödåtgärder 35 37 –4,6
– i arbetskraftsutbildning 33 32 3,5
– i arbetspraktik, arbetsalternering 18 18 –4,9
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 39 54 –28,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.      

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Tabeller om arbetskraftsundersökningen som uppdaterats i databasen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Metodbeskrivning om permitteringar: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html (på finska)

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska).

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Det senaste offentliggörandet om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.05.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/04/tyti_2009_04_2009-05-26_tie_001_sv.html