Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.12.2009

Antalet sysselsatta 100 000 färre än för ett år sedan

Korrigering till publiceringen 22.12.2009 kl. 10.30. Den korrigerade orden är markerad med rött.

I november år 2009 fanns det 100 000 färre sysselsatta än i november året innan. Det relativa sysselsättningstalet sjönk med 2,9 procentenheter. Antalet arbetslösa ökade med 63 000 och det relativa arbetslöshetstalet steg med 2,5 procentenheter från året innan.

Sysselsatta och trenden för sysselsatta 1989/01 – 2009/11

Sysselsatta och trenden för sysselsatta 1989/01 – 2009/11

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet sysselsatta i november år 2009 till 2 410 000, dvs. 100 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 78 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 22 000 färre än i november 2008. Antalet löntagare minskade, särskilt visstidsanställda, medan antalet företagare ökade. Antalet sysselsatta minskade i alla län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i november 67,0 procent, dvs. 2,9 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 67,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 4,5 procentenheter till 66,9 procent från november året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,2 procentenheter till 67,0 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i november 2009 till 224 000, dvs. 63 000 fler än i november året innan. Antalet arbetslösa män ökade med 49 000 och antalet arbetslösa kvinnor med 14 000.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent i november, dvs. 2,5 procentenheter större än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet steg i november till 9,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 3,8 procentenheter till 9,3 procent och relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,1 procentenheter till 7,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i november 21,1 procent, vilket var 7,2 procentenheter större än i november året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 22,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 7,6 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 12,5 procent.

I november fanns det 1 399 000 personer i arbetsför ålder som inte tillhörde arbetskraften . Detta var 57 000 fler jämfört med året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2009/11–2008/11 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2009/11 2008/11 2009/11 - 2008/11
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 033 4 012 0,5
Arbetskraften totalt 2 634 2 671 –1,4
Sysselsatta totalt 2 410 2 509 –4,0
– löntagare 2 055 2 179 –5,7
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 355 331 7,2
Arbetslösa 224 161 39,1
Utanför arbetskraften totalt 1 399 1 342 4,3
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 67,0 69,8 –2,9
Relativt arbetslöshetstal, % 8,5 6,0 2,5
Arbetskraftsandel, % 65,3 66,6 –1,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av november 2009 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 274 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 73 000 större än i november året innan. Arbetslösheten ökade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Egentliga Finland (56 %), Nyland (52 %) och i Birkaland (47 %). I slutet av november var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 33 000, vilket var 21 000 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 86 000 i slutet av november, vilket var lika många som i november i fjol. Åtgärderna gällde 3,2 procent av arbetskraften. Det fanns 33 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna, Antalet var 12 000 större än i november året innan. I november anmäldes 27 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 färre än i november året innan.

Förändringar 2009/11 – 2008/11 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2009/11 2008/11 2009/11 - 2008/11
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 274 201 36,3
– arbetslösa längre än ett år 45 40 11,2
Åtgärder sammanlagt 86 86 –0,2
– sysselsatta genom stödåtgärder 32 37 –13,3
– i arbetskraftsutbildning 35 31 12,3
– i arbetspraktik, arbetsalternering 19 18 5,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 27 30 –8,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Tabeller om arbetskraftsundersökningen (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden (på finska):
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/11/tyti_2009_11_2009-12-22_tie_001_sv.html