Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.6.2021

Hälften av hushållen hade en nettoförmögenhet på över 104 000 euro år 2019

Medianen för hushållens nettoförmögenhet var 104 000 euro år 2019, vilket framgår av Statistikcentralens Hushållens förmögenhet -statistiken år 2019. En fjärdedel av hushållen hade en nettoförmögenhet på mer än 257 900 euro och en fjärdedel en nettoförmögenhet på mindre än 9 400 euro. Mest förmögna var 65–74-åringarnas hushåll.

Den genomsnittliga nettoförmögenheten (= tillgångar – skulder) efter hushållets referenspersons ålder 2019, median

Den genomsnittliga nettoförmögenheten (= tillgångar – skulder) efter hushållets referenspersons ålder 2019, median

Den genomsnittliga nettoförmögenheten var ungefär 214 800 euro per hushåll, dvs. mer än två gånger så stor som medianen. Förhållandet beskriver hur förmögenheten är koncentrerad till den förmögnaste tiondedelen, som ägde omkring 50 procent av nettoförmögenheten år 2019. De fem decilerna med lägst förmögenhet, dvs. hälften av hushållen, ägde omkring 5 procent av nettoförmögenheten.

Fördelning av nettoförmögenhet 1988, 1998, 2009, 2016 och 2019, andelar av nettoförmögenhets totalbelopp (%)

Förmögenhetsdecil 1988 1998 2009 2016 2019
I–V (50 % med lägst förmögenhet)) 10,2 7,0 6,4 6,1 5,4
VI 8,7 7,5 6,9 6,5 6,0
VII 11,2 9,8 9,7 9,2 8,6
VIII 14,4 13,4 13,6 12,7 12,1
IX 19,1 18,9 19,4 18,8 18,3
X (10 % med högst förmögenhet) 36,3 43,3 43,9 46,8 49,6
Totalt 100 100 100 100 100

Förmögenhetsskillnaderna ökade från år 2016 till år 2019 eftersom den förmögnaste tiondedelens andel av nettoförmögenheten ökade. Jämfört med statistikåret 1988 har den förmögnaste tiondedelens förmögenhetsandel ökat betydligt. På grund av metodförändringar i statistiken är tidsserien bäst jämförbar på de huvudsakliga förmögenhetsposternas nivå (t.ex. nettoförmögenhet och tillgångar totalt). Fr.o.m. statistikåret 2009 har förmögenhetsuppgifterna huvudsakligen härletts ur register eller estimerats. Tidigare undersökningar är besöksintervjuundersökningar.

I förmögenhetsundersökningen fås nettoförmögenheten genom att addera reala och finansiella tillgångar och från dem dra av skulderna. Hushållens vanligaste förmögenhetsslag var bankinsättningar, som nästan alla hushåll hade (98% av hushållen). De därefter vanligaste var fortskaffningsmedel (72 % av hushållen), egen bostad (65 %) samt börsaktier och direkta fondplaceringar (43 %). Mätt med förmögenhetens värde var den egna bostaden den klart mest betydande förmögenhetsposten, eftersom dess andel av de totala tillgångarna var ungefär hälften (48 % av de totala tillgångarna). Därefter kom övriga bostäder, vars andel av de totala tillgångarna var en tiondedel (10% av de totala tillgångarna).

Tre av fem hushåll (59 %) hade skuld. Ungefär 16 procent av de skuldsatta hushållen hade ett skuldbelopp som var mer än tre gånger större än årsinkomsterna år 2019. Hushåll med en skuldsättningsgrad på mer än 300 procent, utgjorde ännu i slutet av 1990-talet bara några procent av de skuldsatta. Däremot om stora skulder mäts enligt skulderna i förhållande till den totala förmögenheten och när gränsen för stora skulder sätts till 75 procent, har de stora skuldernas andel varit nästan oförändrad fr.o.m. slutet av 1990-talet. År 2019 överskred skuldbeloppet hos ungefär vart fjärde (26 procent) skuldsatt hushåll 75 procent av hushållets tillgångar.

Hushåll med stora skulder i förhållande till inkomsterna eller tillgångarna åren 1987–2019, % av skuldsatta hushåll

Hushåll med stora skulder i förhållande till inkomsterna eller tillgångarna åren 1987–2019, % av skuldsatta hushåll

Omkring 6 procent av hushållen hade kreditbegränsningar år 2019. På basis av insamlade uppgifter definieras som ett hushåll med kreditbegränsningar ett hushåll som a) har ansökt om lån tre år före intervjutidpunkten och inte fått lån direkt eller senare, b) har ansökt om lån, men fått mindre lån än vad det ansökt om eller c) som inte har ansökt om lån eftersom det antog att det inte skulle få ett lån.


Källa: Hushållens förmögenhet

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3322, Samuel Ikonen 029 551 3086, Ville Pakkanen 029 551 3485

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (171,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 8.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens förmögenhet [e-publikation].
ISSN=2242-3222. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtutk/2019/vtutk_2019_2021-06-08_tie_001_sv.html