Vastaajana yritys - tiedon antajana ihminen

  1. Monisyinen vastaamisprosessi
  2. Tavoitteena pienempi vastausrasite
  3. Testaaminen yrityksissä tärkeää
  4. Verkkolomakkeiden testaamiseen apua käytettävyystutkimuksesta
  5. Lomakesuunnittelussa on muistettava vastaamisen logiikka
  6. Vastaajat otettava huomioon alusta alkaen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lomakesuunnittelussa on muistettava vastaamisen logiikka

Käytettävyydessä tarkastelun kohteena ovat erityisesti lomakkeen ulkoasuun, visuaaliseen ja graafiseen kieleen sekä toiminnallisuuteen liittyvät seikat. Tiedon laadun näkökulmasta voisi olla houkuttelevaa sisällyttää lomakkeeseen niin monta ponnahdusikkunasta esiin saatavaa määritelmää, laaduntarkistusta ja lisäkyselyä kuin mahdollista, mutta tämä voi johtaa vastaajien turhautumiseen.

Lomakkeen suunnittelijan on tärkeää tunnistaa suunniteltu navigaatiopolku, jonka eteen vastaaja joutuu lomakkeen täyttämisen eri vaiheissa. Vastaajan tulee hallita neljä erilaista tehtävää, jotka haastattelutiedonkeruussa ovat haastattelijan vastuulla: 1) vastaamisen aloittaminen oikein, 2) liikkuminen lomakkeella, 3) ohjeiden ja määritelmien lukeminen ja seuraaminen sekä 4) oikean vastausyksikön (yritys, toimipaikka, sektori, osasto, kotitalouden jäsen) määritteleminen. Virheitä voi syntyä siitä, että vastaaja ei huomaa relevanttia informaatiota, vastaaja huomaa informaation, mutta ei ymmärrä sitä tai vastaaja huomaa informaation, mutta ei perehdy siihen.

Lomakkeissa, jotka ovat yleisin yritystiedonkeruutapa, kysymyksen kannalta kriittiset tiedot ovat usein poissa näkyvistä erillisellä ohje- ja määrittelysivulla eli kaukana siitä, mihin vastaajan huomio kiinnittyy. Vaikka määrittelyt olisivatkin näköetäisyydellä, tieto on usein pakattu niin pieneen tilaan, että sitä on käytännössä mahdoton havaita. Osittain tästä syystä määritelmiä ja ohjeita ei usein lueta. Tämä on yleinen, myös henkilöpohjaisten kyselyjen ongelma niin paperi- kuin verkkolomakkeillakin (ks. Godenhjelm 2006 ja 2007). Yhdysvaltojen tilastoviraston Census Bureaun (2008) suosituksissa ohjeistetaan sisällyttämään kysymyskohtaiset ohjeet siihen kohtaan lomakkeella, missä niitä tarvitaan ja välttämään ohjeiden sijoittamista erilliselle sivulle.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 30.9.2009

Jaa