Julkaistu: 26.2.2014

Moni eläkeläinen tekee ansiotyötä − vielä useampi haluaisi

  1. Työnteon lopettaminen eläkeiän alarajalla on yleistä
  2. Työttömyys ja terveysongelmat vähentävät työnteon mahdollisuuksia
  3. Työajan lyhentäminen parantaa työssä jaksamista
  4. Moni iäkäs työllinen haluaa jatkaa töissä
  5. Huomattava osa eläkkeellä työskentelevistä on yrittäjiä
  6. Eläkkeellä työskennellään yleensä osa-aikaisesti
  7. Iäkkäiden työllisyysaste nousee
  8. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Eläkkeellä työskennellään yleensä osa-aikaisesti

Valtaosa eläkkeellä työskentelevistä tekee osa-aikatyötä. Vain neljäsosa sanoi olevansa vielä kokoaikatyössä. Eläkkeellä työskentelevät ovat yleensä tyytyväisiä tekemäänsä tuntimäärään, sillä vain muutama prosentti heistä ilmoitti haluavansa tehdä enemmän töitä. Eläkettä saavista palkansaajista 86 prosenttia työskenteli pysyvässä työsuhteessa. Määräaikaisissa työsuhteissa olevista 11 000:sta vain neljännes olisi halunnut pysyvää työtä. Tässäkin mielessä eläkkeellä työskentelevät ovat selvästi tyytyväisempiä työsuhteensa laatuun kuin kaikki työlliset keskimäärin, koska kaksi kolmasosaa kaikista määräaikaisista haluaisi pysyvän työn (Tilastokeskus 2012b).

Osa-aikaeläkeläiset tekevät yleensä noin 20-tuntista työviikkoa. Tämä selittää eläkkeellä työskentelevien työaikajakaumaa kuviossa 4. Huomattavan moni eläkkeellä työskentelevä teki vuonna 2012 niin sanottua normaalia 35−39-tuntista työviikkoa: tämän ryhmän osuus kaikista eläkkeellä työskentelevistä oli noin 15 prosenttia.

Kuvio 4. 50–69-vuotiaiden eläkkeellä työskentelevien säännöllinen viikko-tuntimäärä vuonna 2012. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Työvoimatutkimus, työstä eläkkeelle -lisätutkimus 2012.

Palkansaajien ja yrittäjien työtuntimäärät poikkeavat toisistaan. Palkansaaja-eläkeläisistä selvästi alle kymmenen prosenttia teki 1−9-tuntista työviikkoa. Yrittäjä-eläkeläisiä luokkaan kuului yli 15 prosenttia. Toisaalta eläkkeellä työskentelevistä yrittäjistä lähes joka viides teki pitkää, yli 45-tuntista työviikkoa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.2.2014