Nyheter och pressmeddelanden

2010

16.12.2010  Statistikkalendarium 2011
Kalendariet har publicerats - bekanta dig med årets utbud!

14.12.2010  Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende
Den senaste årsboken om byggande och boende innehåller statistiska uppgifter för år 2009 om bl.a. mängden färdigställda nybyggnader, köp av bostadsaktier och reparationsbyggande.

8.12.2010  Depressionsåret skildrat i statistiken
År 2009 sjönk bruttonationalprodukten i Finland och hushållens skulder ökade. Trots depressionen ökade hushållens disponibla inkomster och finansiella tillgångar. Uppgifterna har tagits ur statistiken i den nyligen utkomna Statistisk årsbok för Finland 2010.

2.12.2010  Datapaketet över trafik har utkommit
Hur många personbilar registrerades i Finland i fjol? Och hur många järnvägsplankorningar har Finland? Uppgifterna finns i Statistikcentralens nya Statistiska årsbok över trafiken i Finland.

29.11.2010  Bra början på året för småföretag inom byggbranschen
De finländska företagens omsättning ökade inom alla näringsgrenar under början av året. Inom byggbranschen var utvecklingen i småföretag klart gynnsammar än i alla företag inom branschen.

28.10.2010  Befolkningen i Norden blir allt äldre
Enligt den senaste utgåvan av Nordisk statistisk årsbok är 4-5 procent av befolkningen i Norden för närvarande 80 år eller äldre och andelen förväntas öka till 8 procent fram till år 2040.

22.10.2010  Utnämningar vid Statistikcentralen
Pasi Henriksson har utnämnts till förvaltningsdirektör vid Statistikcentralen. Hannele Orjala har utnämnts till statistikdirektör för enheten Företagskonjunkturer.

21.10.2010  Eino H. Laurila-medaljen till Markku Suur-Kujala och Tapio Korhonen
Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen år 2010 har tilldelats Markku Suur-Kujala och Tapio Korhonen. Medaljen är en erkänsla för viktigt arbete för den nationalekonomiska forskningen.

19.10.2010  Konsten att läsa statistik i fokus på Världsstatistikdagen
Målen för Världsstatistikdagen 20.10.2010 är att betona betydelsen av tillförlitlig information i vardagstänkandet och beslutsfattandet och att göra statistik bekant för allmänheten. Producenterna av Finlands officiella statistik vill på statistikdagen lyfta fram konsten att läsa och använda statistik som en del av medborgarfärdigheterna.

4.10.2010  Världsstatistikdagen 20.10.2010 – statistik i vardagen
Den första Världsstatistikdagen firas 20.10.2010 på initiativ av FN:s statistikkommitté. I Finland satsar producenterna av officiell statistik på samarbete med läroanstalterna under statistikdagen genom att erbjuda skolorna läromaterial och expertbesök.

13.9.2010  Utmaning till en internationell statistiktävling för unga
De finländska skolorna utmanas att delta i en internationell statistiktävling. Syftet med tävlingen är att förbättra de ungas färdigheter att beskriva sin egen miljö med hjälp av statistik

16.8. Gunnar Modeen-medaljen till Lars Thygesen
Gunnar Modeen-medaljen, som Statistiska Samfundet i Finland tilldelar vart tredje år, tilldelades i år till Lars Thygesen, nuvarande avdelningsdirektör för försäljnings- och marknadsföringsavdelningen vid Danmarks Statistik.

6.7.2020  Var tredje finländare har bojkottat produkter
Var tredje finländare köper inte en bestämd produkt om man upplever att dess ursprung inte är acceptabelt. Miljöfaktorer och etiska faktorer med anknytning till produktionen av en produkt inverkar väsentligt på köparna särskilt i Sverige, Tyskland och Finland. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsbok över miljöstatistik.

4.6.2010  Finland i fickformat
Statistikcentralens nyutkomna Finland i siffror är ett infopaket i fickformat om Finland och finländarna. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

26.5.2010  Ändringar i beräkningsmetoderna för kvartalsräkenskaperna
I de kvartalsvisa nationalräkenskaperna införs ett nytt datasystem som gör det möjligt att utnyttja ännu bättre beräkningsmetoder. De uppgifter som baserar sig på de nya beräkningsmetoderna publiceras 9.6.2010.

3.5.2010  Statistikcentralens årsberättelse har utkommit
Årsberättelsen innehåller uppgifter om bl.a. Statistikcentralens centrala statistik, undersökningar och tjänster.

30.4.2010  Utmaningar för det europeiska statistiksystemet – tema för kvalitetskonferensen för statistikbranschen
Statistikcentralen och Eurostat arrangerar en kvalitetskonferens för statistikbranschen i Helsingfors 4–6.5.2010. Över 400 statistikexperter från 45 olika länder har anmält sig till konferensen.

2.3.2010  En arbetsgrupp föreslår revidering av statistiklagen
Den arbetsgrupp som förberett en effektivisering och regionalisering av statistikväsendet föreslår att statistiklagen revideras och att lagen om grunderna för avgifter till staten ändras. Arbetsgruppen lyfter särskilt fram kommunstatistiken samt miljö- och naturresursstatistiken som utvecklingsobjekt.
Finansministeriets meddelande

1.3.2010  Bruttonationalprodukten minskade med 7,8 procent år 2009
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av Finlands bruttonationalprodukt med 7,8 procent år 2009. Det var den största minskningen av produktionen under ett enskilt år sedan åren 1917 och 1918.

24.2.2010  Uppgifterna i nationalräkenskaperna publiceras 1.3.2010 kl. 10
Statistikcentralen publicerar de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna gällande den ekonomiska utvecklingen år 2009 under presskonferensen 1.3.2010 kl. 10. Samtidigt publiceras också statistik över den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld, kvartalsräkenskaperna samt statistik över skatter och avgifter av skattenatur.

18.2.2010  Recessionen fördjupades bara i servicebranschernas småföretag
Småföretagens utveckling såg redan något ljusare ut under juli-september 2009 än i början av året. Bara inom servicebranscherna var minskningen av småföretagens omsättning alltjämt snabbare än i början av året.

9.2.2010  Nya indikatorer i tjänsten Findikator
Tjänsten Findikator som utvecklats i samarbete mellan Statistikcentralen och statsrådets kansli har kompletterats med nya indikatorer. Tjänsten ger också tillgång till allt längre tidsserier samt uppgifter i databasen StatFin.
Pressmeddelande från statsrådets kansli

8.2.2010  Samlade uppgifter om massmedier
År 2008 utkom totalt 201 dagstidningar i Finland och webbversionerna uppgick till 164. Totalt fanns det omkring 400 finländska webbtidningar. Den nyutkomna publikationen Joukkoviestimet 2009 (Massmedier 2009) är en mångsidig översikt över massmedierna i Finland.

1.2.2010  Uppgifter om bostadspriser nu efter postnummerområde
Statistikcentralen har börjat publicera genomsnittliga kvadratmeterpriser på gamla aktiebostadslägenheter efter postnummerområde i den avgiftsfria databasen StatFin. Med hjälp av den nya tjänsten fås prisuppgifter om flervånings- och radhus per kvartal.

27.1.2010  Informationspaket om klimatförändringen
Statistikcentralen har sammanställt den femte nationalrapporten om verkställandet av FN:s klimatkonvention och Kyoto-protokollet i Finland. I rapporten beskrivs bl.a. utvecklingen av utsläppen och åtgärder för att minska dem samt anpassningen till klimatförändringen. >>>

14.1.2010  Erkänsla från OECD till Statistikcentralens generaldirektör
Heli Jeskanen-Sundström har fått särskild erkänsla för sina insatser inom utvecklandet och stärkandet av samarbetet mellan Finland och OECD.

22.12.2009  Statistikkalendarium 2010
Kalendariet har publicerats - bekanta dig med årets utbud!

_____________

Senast uppdaterad 27.12.2010